Zakon o izmjenama Zakona o vanjskim poslovima

NN 98/2019 (16.10.2019.), Zakon o izmjenama Zakona o vanjskim poslovima

HRVATSKI SABOR

1916

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O VANJSKIM POSLOVIMA

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o vanjskim poslovima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 2. listopada 2019.

Klasa: 011-01/19-01/124

Urbroj: 71-06-01/1-19-2

Zagreb, 4. listopada 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O VANJSKIM POSLOVIMA

Članak 1.

U Zakonu o vanjskim poslovima (»Narodne novine«, br. 48/96., 72/13., 127/13. i 39/18.) u članku 20. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Ministarstvo vanjskih i europskih poslova može imati jednog ili više državnih tajnika.«.

U stavku 3. riječi: »Zamjenik ministra« zamjenjuju se riječima: »Državni tajnik«.

Članak 2.

Članak 21. mijenja se i glasi:

»Ministarstvo vanjskih i europskih poslova ima glavnog tajnika Ministarstva.

Glavni tajnik Ministarstva odgovara za svoj rad ministru vanjskih i europskih poslova i Vladi Republike Hrvatske.«.

Članak 3.

U članku 40. stavku 3. riječi: »tajnika Ministarstva vanjskih i europskih poslova« zamjenjuju se riječima: »glavnog tajnika Ministarstva vanjskih i europskih poslova«, a riječi: »pomoćnika ministra vanjskih i europskih poslova« zamjenjuju se riječima: »ravnatelja upravne organizacije u sastavu Ministarstva«.

Članak 4.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020.

Klasa: 022-03/19-01/119

Zagreb, 2. listopada 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.