Zakon o izmjeni Zakona o protuminskom djelovanju

NN 98/2019 (16.10.2019.), Zakon o izmjeni Zakona o protuminskom djelovanju

HRVATSKI SABOR

1917

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PROTUMINSKOM DJELOVANJU

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o protuminskom djelovanju, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 2. listopada 2019.

Klasa: 011-01/19-01/125

Urbroj: 71-06-01/1-19-2

Zagreb, 4. listopada 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O PROTUMINSKOM DJELOVANJU

Članak 1.

U Zakonu o protuminskom djelovanju (»Narodne novine«, br. 110/15. i 118/18.) u članku 122. stavku 3. riječi: »uredima državne uprave prema mjestu stanovanja« zamjenjuju se riječima: »nadležnom upravnom tijelu županije odnosno Grada Zagreba prema mjestu stanovanja, u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na obrazovanje«.

Članak 2.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020.

Klasa: 022-03/19-01/120

Zagreb, 2. listopada 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.