Zakon o izmjeni Zakona o carinskoj službi

NN 98/2019 (16.10.2019.), Zakon o izmjeni Zakona o carinskoj službi

HRVATSKI SABOR

1918

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O CARINSKOJ SLUŽBI

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o carinskoj službi, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 2. listopada 2019.

Klasa: 011-01/19-01/126

Urbroj: 71-06-01/1-19-2

Zagreb, 4. listopada 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O CARINSKOJ SLUŽBI

Članak 1.

U Zakonu o carinskoj službi (»Narodne novine«, br. 68/13., 30/14., 115/16. i 39/19.) u članku 8. stavku 1. riječi: »s položajem pomoćnika ministra financija,« brišu se.

Članak 2.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020.

Klasa: 022-03/19-01/121

Zagreb, 2. listopada 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.