Zakon o izmjenama Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine

NN 98/2019 (16.10.2019.), Zakon o izmjenama Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine

HRVATSKI SABOR

1922

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O NAKNADI ZA IMOVINU ODUZETU ZA VRIJEME JUGOSLAVENSKE KOMUNISTIČKE VLADAVINE

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 2. listopada 2019.

Klasa: 011-01/19-01/130

Urbroj: 71-06-01/1-19-2

Zagreb, 4. listopada 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O NAKNADI ZA IMOVINU ODUZETU ZA VRIJEME JUGOSLAVENSKE KOMUNISTIČKE VLADAVINE

Članak 1.

U Zakonu o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (»Narodne novine«, br. 92/96., 39/99., 42/99., 92/99., 43/00., 131/00., 27/01., 34/01., 65/01., 118/01., 80/02. i 81/02.) u članku 18. stavku 2. riječi: »uredima državne uprave u županijama« zamjenjuju se riječima: »upravnom tijelu županije odnosno Grada Zagreba u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na imovinskopravne poslove«, a riječi u zagradama: »ureda državne uprave« brišu se.

Članak 2.

U članku 22. stavku 2. riječi: »ureda državne uprave« brišu se.

Članak 3.

U članku 23. stavku 1. riječi: »ureda državne uprave« brišu se.

Članak 4.

U članku 26. stavcima 1. i 2. riječi: »ureda državne uprave« brišu se.

Članak 5.

U članku 28. stavku 1. riječi: »ureda državne uprave« brišu se.

Članak 6.

U članku 45. stavku 4. riječi: »ureda državne uprave« brišu se.

Članak 7.

U članku 48. stavku 5. riječi: »ureda državne uprave« brišu se.

Članak 8.

U članku 56. stavcima 2. i 4. riječi: »ureda državne uprave« brišu se.

Članak 9.

U članku 64. stavku 2. riječi: »ureda državne uprave« brišu se.

Članak 10.

U članku 65. stavku 1. riječi: »ureda državne uprave« brišu se.

Članak 11.

U članku 69. stavku 1. riječi: »ureda državne uprave« brišu se.

Članak 12.

U članku 72. stavku 1. riječi: »ureda državne uprave« brišu se.

Članak 13.

U članku 73. riječi: »ureda državne uprave« brišu se.

Članak 14.

U članku 75. stavku 1. riječi: »ureda državne uprave« brišu se.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 15.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020.

Klasa: 022-03/19-01/125

Zagreb, 2. listopada 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.