Zakon o izmjeni Zakona o sprječavanju sukoba interesa

NN 98/2019 (16.10.2019.), Zakon o izmjeni Zakona o sprječavanju sukoba interesa

HRVATSKI SABOR

1924

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o sprječavanju sukoba interesa, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 2. listopada 2019.

Klasa: 011-01/19-01/132

Urbroj: 71-06-01/1-19-2

Zagreb, 4. listopada 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA

Članak 1.

U Zakonu o sprječavanju sukoba interesa (»Narodne novine«, br. 26/11., 12/12., 126/12. i 57/15.) u članku 3. stavku 1. točka 6. mijenja se i glasi:

»6. državni tajnici,«.

Točka 8. mijenja se i glasi:

»8. čelnici državnih upravnih organizacija,«.

Točka 12. briše se.

Dosadašnje točke 13. do 25. postaju točke 12. do 24.

Točka 26. briše se.

Dosadašnja točka 27. postaje točka 25.

Točka 28. briše se.

Točka 29. briše se.

Dosadašnja točka 30. postaje točka 26.

U dosadašnjoj točki 31., koja postaje točka 27., riječi: »direktor, zamjenik direktora i pomoćnici direktora« zamjenjuju se riječima: »ravnatelj, zamjenik ravnatelja i pomoćnici ravnatelja«.

Dosadašnje točke 32. do 45. postaju točke 28. do 41.

Članak 2.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020.

Klasa: 022-03/19-01/127

Zagreb, 2. listopada 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.