Zakon o izmjenama Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma

NN 98/2019 (16.10.2019.), Zakon o izmjenama Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma

HRVATSKI SABOR

1925

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O FINANCIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI, IZBORNE PROMIDŽBE I REFERENDUMA

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 2. listopada 2019.

Klasa: 011-01/19-01/133

Urbroj: 71-06-01/1-19-2

Zagreb, 4. listopada 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O FINANCIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI, IZBORNE PROMIDŽBE I REFERENDUMA

Članak 1.

U Zakonu o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (»Narodne novine«, br. 29/19.) u članku 22. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Poslove vođenja evidencije o političkim strankama i nezavisnim vijećnicima zastupljenim u predstavničkim tijelima jedinica samouprave kao povjerene poslove državne uprave obavljaju upravna tijela županija odnosno Grada Zagreba, do uspostave jedinstvenog registra jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.«.

U stavku 2. riječi: »Jedinice samouprave« zamjenjuju se riječima: »Jedinice lokalne samouprave«, a riječi: »uredu državne uprave u županiji« zamjenjuju se riječima: »upravnom tijelu županije«.

Članak 2.

U članku 91. stavku 1. podstavku 1. riječi: »jedinica samouprave« zamjenjuju se riječima: »jedinica lokalne samouprave«, a riječi: »uredu državne uprave u županiji« zamjenjuju se riječima: »upravnom tijelu županije«.

U stavku 2. riječi: »jedinice samouprave« zamjenjuju se riječima: »jedinice lokalne samouprave«.

Članak 3.

U članku 95. stavku 3. riječi: »stavaka 2. i 3.« zamjenjuju se riječima: »stavaka 1. i 2.«.

Članak 4.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020.

Klasa: 022-03/19-01/128

Zagreb, 2. listopada 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r