Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o životnom partnerstvu osoba istog spola

NN 98/2019 (16.10.2019.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o životnom partnerstvu osoba istog spola

HRVATSKI SABOR

1927

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŽIVOTNOM PARTNERSTVU OSOBA ISTOG SPOLA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o životnom partnerstvu osoba istog spola, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 2. listopada 2019.

Klasa: 011-01/19-01/135

Urbroj: 71-06-01/1-19-2

Zagreb, 4. listopada 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŽIVOTNOM PARTNERSTVU OSOBA ISTOG SPOLA

Članak 1.

U Zakonu o životnom partnerstvu osoba istog spola (»Narodne novine«, br. 92/14.) u članku 15. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(2) Osobe koje namjeravaju sklopiti životno partnerstvo mogu u roku od osam dana od dana priopćenja o nedopustivosti sklapanja životnog partnerstva podnijeti zahtjev za utvrđivanje ispunjavaju li pretpostavke za njegovo sklapanje nadležnom upravnom tijelu županije odnosno Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: nadležno upravno tijelo).

(3) O zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka nadležno upravno tijelo donosi rješenje u roku od petnaest dana od primitka urednog zahtjeva.«.

Članak 2.

U članku 31. iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase:

»(2) Bazu podataka iz stavka 1. ovoga članka vodi ministarstvo nadležno za poslove opće uprave te se brine za njezino održavanje i nadogradnju.

(3) Ministarstvo nadležno za poslove opće uprave voditelj je zbirke osobnih podataka registra sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.«.

Dosadašnji stavci 2., 3. i 4. postaju stavci 4., 5. i 6.

Članak 3.

Članak 32. mijenja se i glasi:

»(1) Nadležna upravna tijela vode dio registra za područje za koje su ustrojena.

(2) Registar neposredno vode matičari.«.

Članak 4.

U članku 34. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Nakon zaključivanja upisa u registru matičar smije izvršiti ispravke na temelju rješenja nadležnog upravnog tijela.«.

Članak 5.

Iza članka 36. dodaje se članak 36.a koji glasi:

»Članak 36.a

Nadležno upravno tijelo obavlja poslove utvrđene ovim Zakonom kao povjerene poslove državne uprave.«.

PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 6.

Ministar nadležan za poslove opće uprave uskladit će Naputak za vođenje registra životnog partnerstva (»Narodne novine«, br. 147/14.) s odredbama ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Ministar nadležan za poslove opće uprave uskladit će Pravilnik o mjerilima za određivanje iznosa i namjeni naknade ostvarene za sklapanje životnog partnerstva izvan službene prostorije (»Narodne novine«, br. 99/14.) s odredbama ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 7.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020.

Klasa: 022-03/19-01/130

Zagreb, 2. listopada 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.