Zakon o izmjenama Zakona o registru birača

NN 98/2019 (16.10.2019.), Zakon o izmjenama Zakona o registru birača

HRVATSKI SABOR

1930

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O REGISTRU BIRAČA

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o registru birača, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 2. listopada 2019.

Klasa: 011-01/19-01/138

Urbroj: 71-06-01/1-19-2

Zagreb, 4. listopada 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O REGISTRU BIRAČA

Članak 1.

U Zakonu o registru birača (»Narodne novine«, br. 144/12. i 105/15.) u članku 6. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Nadležno upravno tijelo županije odnosno Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: nadležno upravno tijelo) vodi dio registra birača za područje za koje je ustrojeno kao povjereni posao državne uprave.«.

U stavku 2. riječi: »Gradski ured za opću upravu Grada Zagreba« zamjenjuju se riječima: »nadležno upravno tijelo Grada Zagreba«.

U stavku 3. riječi: »Uredi su nadležni« zamjenjuju se riječima: »Nadležno upravno tijelo nadležno je«.

Članak 2.

U članku 7. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ministarstvo nadležno za poslove opće uprave (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) utvrđuje i vodi jedinstveni informacijski sustav registra birača te se brine za njegovo održavanje i nadogradnju.«.

U stavku 2. riječi: »Središnje tijelo nadležno je« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo je nadležno«.

U stavku 3. riječi: »Središnje tijelo voditelj je« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo je voditelj«.

Članak 3.

U članku 14. stavku 1. riječi: »uredu prema mjestu prebivališta birača (u daljnjem tekstu: nadležnom uredu)« zamjenjuju se riječima: »nadležnom upravnom tijelu prema mjestu prebivališta birača«.

U stavcima 2. i 3. riječ: »uredu« zamjenjuje se riječima: »upravnom tijelu«.

U stavku 5. riječi: »nadležni ured« zamjenjuju se riječima: »nadležno upravno tijelo«.

Članka 4.

U članku 15. riječ: »uredom« zamjenjuje se riječima: »upravnim tijelom«.

Članak 5.

U naslovu iznad članka 16. riječ: »ureda« zamjenjuje se riječima: »upravnog tijela«.

U članku 16. riječi: »Nadležni ured dužan je« zamjenjuju se riječima: »Nadležno upravno tijelo dužno je«.

Članak 6.

U članku 17. stavcima 3. i 4. riječi: »nadležni ured« zamjenjuju se riječima: »nadležno upravno tijelo«.

Članak 7.

U članku 18. stavcima 2. i 3. riječ: »ured« zamjenjuje se riječima: »nadležno upravno tijelo«.

Članak 8.

U članku 23. stavku 3. riječi: »Središnje tijelo« zamjenjuju se riječju: »Ministarstvo«.

U stavku 4. riječ: »Ured« zamjenjuje se riječima: »Nadležno upravno tijelo«.

Članak 9.

U članku 24. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Usmeni ili pisani zahtjev za upis, dopunu ili ispravak podataka upisanih u registar birača podnosi se nadležnom upravnom tijelu. Ako je zahtjev podnesen usmeno, nadležno upravno tijelo o tome će sastaviti zapisnik.«.

U stavku 3. riječ: »ured« zamjenjuje se riječima: »nadležno upravno tijelo«.

Članak 10.

U članku 25. stavku 1. riječ: »uredima« zamjenjuje se riječima: »nadležnom upravnom tijelu«.

U stavku 2. riječi: »nadležni ured« zamjenjuju se riječima: »nadležno upravno tijelo«.

Članak 11.

U članku 26. stavku 1. riječ: »uredu« zamjenjuje se riječima: »upravnom tijelu«.

Članak 12.

U članku 27. stavcima 1. i 2. riječ: »uredu« zamjenjuje se riječima: »upravnom tijelu«.

U stavku 4. riječi: »Nadležni ured« zamjenjuju se riječima: »Nadležno upravno tijelo«.

Članak 13.

U članku 28. stavku 3. riječ: »ured« zamjenjuje se riječima: »nadležno upravno tijelo«.

Članak 14.

U članku 30. stavku 1. riječ: »uredu« zamjenjuje se riječima: »nadležnom upravnom tijelu«.

Članak 15.

U članku 32. stavku 1. riječ: »uredu« zamjenjuje se riječima: »nadležnom upravnom tijelu«.

U stavku 2. riječ: »Ured« na početku rečenice zamjenjuje se riječima: »Nadležno upravno tijelo«, a riječ: »uredu« zamjenjuje se riječima: »nadležnom upravnom tijelu«.

U stavku 3. riječ: »ureda« zamjenjuje se riječima: »nadležnog upravnog tijela«.

Članak 16.

U članku 33. stavku 2. riječi: »središnje tijelo« zamjenjuju se riječju: »Ministarstvo«.

Članak 17.

U članku 35. stavku 1. riječ: »uredu« zamjenjuje se riječima: »upravnom tijelu«.

Članak 18.

U članku 38. stavku 1. riječ: »uredu« zamjenjuje se riječima: »upravnom tijelu«.

U stavku 2. riječi: »Nadležni ured« zamjenjuju se riječima: »Nadležno upravno tijelo«.

Članak 19.

U članku 39. stavku 4. riječi: »središnje tijelo« zamjenjuju se riječju: »Ministarstvo«.

Članak 20.

U članku 41. stavku 1. riječ: »uredu« zamjenjuje se riječima: »nadležnom upravnom tijelu«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Nadležno upravno tijelo podneseni zahtjev za privremeni upis izvan mjesta prebivališta odmah informatičkim putem dostavlja nadležnom upravnom tijelu.«.

U stavku 3. riječi: »Nadležni ured« zamjenjuju se riječima: »Nadležno upravno tijelo«.

Članak 21.

U članku 42. stavku 1. riječi: »nadležni uredi« zamjenjuju se riječima: »nadležno upravno tijelo«.

Članak 22.

U članku 43. stavku 3. riječi: »uredi dostavljaju« zamjenjuju se riječima: »nadležno upravno tijelo dostavlja«.

Članak 23.

U članku 44. stavcima 1. i 2. riječ: »ureda« zamjenjuje se riječima: »upravnog tijela«.

U stavku 3. riječi: »nadležni ured« zamjenjuju se riječima: »nadležno upravno tijelo«.

Članak 24.

U članku 46. stavku 1. riječi: »središnje tijelo« zamjenjuju se riječju: »Ministarstvo«.

Članak 25.

U članku 49. stavci 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»(3) Ministar nadležan za poslove opće uprave zaključuje popis birača kad se održavaju izbori na cjelokupnom području Republike Hrvatske ili provodi državni referendum te kad se održavaju izbori u pojedinim jedinicama područne (regionalne) samouprave odnosno Gradu Zagrebu ili provodi lokalni referendum u jedinicama područne (regionalne) samouprave odnosno Gradu Zagrebu.

(4) Župan na čijem se području održavaju izbori odnosno provodi lokalni referendum zaključuje popis birača kad se održavaju izbori u pojedinim jedinicama lokalne samouprave odnosno provodi lokalni referendum u jedinicama lokalne samouprave.«.

Članak 26.

U članku 50. stavku 1. riječi: »Središnje tijelo« zamjenjuju se riječju: »Ministarstvo«.

U stavku 2. riječi: »Ured je dužan« zamjenjuju se riječima: »Nadležno upravno tijelo dužno je«.

Članak 27.

U članku 53. stavku 1. riječi: »uredi su dužni« zamjenjuju se riječima: »nadležno upravno tijelo dužno je«.

Članak 28.

U članku 57. stavku 1. riječi: »ureda koji« zamjenjuju se riječima: »upravnog tijela koje«.

U stavku 4. riječi: »Nadležni ured koji je izvršio« zamjenjuju se riječima: »Nadležno upravno tijelo koje je izvršilo«.

Članak 29.

U članku 60. riječi: »nadležni ured« zamjenjuju se riječima: »nadležno upravno tijelo«.

Članak 30.

U članku 65. riječi: »središnje tijelo nadležno za poslove opće uprave« zamjenjuju se riječju: »Ministarstvo«.

PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 31.

Čelnik tijela državne uprave nadležan za poslove opće uprave uskladit će Pravilnik o obrascima potvrda koje se izdaju iz registra birača (»Narodne novine«, br. 4/13.) s odredbama ovoga Zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 32.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020.

Klasa: 022-03/19-01/133

Zagreb, 2. listopada 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.