Zakon o izmjeni Zakona o Registru vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina

NN 98/2019 (16.10.2019.), Zakon o izmjeni Zakona o Registru vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina

HRVATSKI SABOR

1931

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O REGISTRU VIJEĆA, KOORDINACIJA VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o registru vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 2. listopada 2019.

Klasa: 011-01/19-01/139

Urbroj: 71-06-01/1-19-2

Zagreb, 4. listopada 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O REGISTRU VIJEĆA, KOORDINACIJA VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA

Članak 1.

U Zakonu o Registru vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (»Narodne novine«, br. 80/11. i 34/12.) u članku 6. stavci 4. i 5. mijenjaju se i glase:

»(4) Nadzor zakonitosti statuta vijeća obavlja ministarstvo nadležno za poslove opće uprave.

(5) Statute koordinacija ovjerava ministarstvo nadležno za poslove opće uprave.«.

Stavak 6. briše se.

Članak 2.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020.

Klasa: 022-03/19-01/134

Zagreb, 2. listopada 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.