Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o udrugama

NN 98/2019 (16.10.2019.), Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o udrugama

HRVATSKI SABOR

1932

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O UDRUGAMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o udrugama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 2. listopada 2019.

Klasa: 011-01/19-01/140

Urbroj: 71-06-01/1-19-2

Zagreb, 4. listopada 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O UDRUGAMA

Članak 1.

U Zakonu o udrugama (»Narodne novine«, br. 74/14. i 70/17.) u članku 14. stavku 7. riječi: »tijelu državne uprave koje vodi registar udruga« brišu se.

Članak 2.

U članku 19. podstavak 4. mijenja se i glasi:

» – dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom upravnom tijelu županije, odnosno Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: nadležno upravno tijelo) koje vodi registar udruga«.

Članak 3.

U članku 22. stavci 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»(3) Udruge se upisuju u registar udruga pri županijama, odnosno Gradu Zagrebu, prema sjedištu udruge.

(4) Registar udruga i registar stranih udruga su središnje elektroničke baze podataka koje se vode pri nadležnom upravnom tijelu jedinstveno za sve udruge, odnosno strane udruge u Republici Hrvatskoj.«.

Članak 4.

U članku 24. stavku 2. riječ: »središnjeg« briše se.

Članak 5.

U članku 25. stavku 1. riječi: »Nadležni ured« zamjenjuju se riječima: »Nadležno upravno tijelo«.

U stavku 2. riječi: »nadležnog ureda« zamjenjuju se riječima: »nadležnog upravnog tijela«.

U stavku 5. riječi: »nadležni ured« zamjenjuju se riječima: »nadležno upravno tijelo«.

Stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Rješenje o upisu udruge koja je u statutu propisala obavljanje gospodarske djelatnosti nadležno upravno tijelo dužno je odmah po upisu u registar udruga dostaviti Ministarstvu financija, Poreznoj upravi.«.

U stavku 8. riječi: »nadležni ured« zamjenjuju se riječima: »nadležno upravno tijelo«.

Članak 6.

U članku 27. stavku 1. riječi: »nadležnom uredu« zamjenjuju se riječima: »nadležnom upravnom tijelu«.

U stavku 6. riječi: »nadležni ured« zamjenjuju se riječima: »nadležno upravno tijelo«.

U stavku 7. riječi: »nadležnog ureda« zamjenjuju se riječima: »nadležnog upravnog tijela«.

Članak 7.

U članku 28. stavku 1. riječi: »nadležnom uredu« zamjenjuju se riječima: »nadležnom upravnom tijelu«.

Članak 8.

U članku 29. stavku 1. riječi: »nadležnog ureda« zamjenjuju se riječima: »nadležnog upravnog tijela«, a riječ: »središnje« briše se.

U stavku 2. riječ: »središnjeg« briše se.

Članak 9.

Iza članka 29. dodaje se članak 29.a koji glasi:

»Članak 29.a

Poslove upisa u registar udruga i registar stranih udruga te vođenja registra udruga i registra stranih udruga obavlja nadležno upravno tijelo, kao povjerene poslove državne uprave.«.

Članak 10.

Naslov iznad članka 43. mijenja se i glasi: »Nadzor nad radom udruge«.

Članak 43. mijenja se i glasi:

»(1) Nadzor nad radom udruge, u smislu ovoga Zakona, obavljaju ovlašteni službenici nadležnog upravnog tijela.

(2) Nadzor nad radom udruge iz stavka 1. ovoga članka posebno se odnosi na to prijavljuju li udruge, sukladno članku 27. ovoga Zakona, promjene statuta, naziva, adrese sjedišta, izbor osoba ovlaštenih za zastupanje i prestanak rada ili rabe li u pravnom prometu podatke o promjenama, odnosno postupaju li po promjenama prije nego što su upisane u registar udruga, rabe li naziv pod kojim su upisane u registar udruga, održavaju li sjednice skupštine i dostavljaju li zapisnike s redovnih sjednica skupštine udruge, vode li popis članova udruge na način propisan ovim Zakonom te jesu li prestale djelovati, sukladno članku 48. stavku 1. točkama 2., 3. i 6. ovoga Zakona.«.

Članak 11.

Naslov iznad članka 44. mijenja se i glasi: »Postupak provođenja nadzora nad radom udruge«.

Članak 44. mijenja se i glasi:

»(1) Ako službenik ovlašten za provedbu nadzora nad radom udruge utvrdi da je povrijeđen ovaj Zakon, ovlašten je rješenjem narediti otklanjanje utvrđenih nedostataka i nepravilnosti u određenom roku.

(2) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka ovlašteni službenik dužan je dostaviti tijelu državne uprave u čiji djelokrug spadaju ciljevi osnivanja udruge i tijelu državne uprave u čiji djelokrug spadaju gospodarske djelatnosti udruge, sukladno zakonu.«.

Članak 12.

Članak 45. mijenja se i glasi:

»(1) Inspekcijski nadzor nad obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi osnivanja udruge i nad obavljanjem gospodarskih djelatnosti udruge obavljaju nadležni inspektori ovisno o djelokrugu udruge, sukladno posebnim propisima.

(2) Popis članova udruge iz članka 12. stavka 4. ovoga Zakona mora biti dostupan inspektorima u obavljanju inspekcijskog nadzora.

(3) Ako nadležni inspektor iz stavka 1. ovoga članka nad udrugom poduzme propisane mjere iz svog djelokruga, dužan je o tome odmah obavijestiti nadležno upravno tijelo.«.

Članak 13.

U članku 47. riječ: »središnje« briše se.

Članak 14.

U članku 48. stavku 2. riječi: »nadležnom uredu« zamjenjuju se riječima: »nadležnom upravnom tijelu«.

U stavcima 3. i 4. riječi: »nadležni ured« zamjenjuju se riječima: »nadležno upravno tijelo«.

Članak 15.

U članku 49. stavku 2. riječi: »Nadležni ured« zamjenjuju se riječima: »Nadležno upravno tijelo«.

U stavku 4. riječi: »nadležnog ureda« zamjenjuju se riječima: »nadležnog upravnog tijela«.

U stavku 6. riječi: »nadležnom uredu« zamjenjuju se riječima: »nadležnom upravnom tijelu«.

U stavku 8. riječi: »nadležni ured« zamjenjuju se riječima: »nadležno upravno tijelo«.

Članak 16.

U članku 51. stavku 2. riječi: »nadležnom uredu« zamjenjuju se riječima: »nadležnom upravnom tijelu«.

U stavku 4. riječi: »nadležni ured« zamjenjuju se riječima: »nadležno upravno tijelo«.

Članak 17.

U članku 52. stavku 1. riječi: »Nadležni ured« zamjenjuju se riječima: »Nadležno upravno tijelo«.

Članak 18.

Naziv dijela, naslov iznad članka 54. i članak 54. brišu se.

Članak 19.

U članku 55. stavku 1. riječi: »nadležnom uredu« zamjenjuju se riječima: »nadležnom upravnom tijelu«.

U stavcima 2. i 3. riječi: »nadležni ured« zamjenjuju se riječima: »nadležno upravno tijelo«.

Članak 20.

Ministar nadležan za poslove opće uprave uskladit će Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registra udruga Republike Hrvatske i Registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 4/15.) s odredbama ovoga Zakona u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 21.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020.

Klasa: 022-03/19-01/135

Zagreb, 2. listopada 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.