Zakon o izmjenama Zakona o lokalnim izborima

NN 98/2019 (16.10.2019.), Zakon o izmjenama Zakona o lokalnim izborima

HRVATSKI SABOR

1937

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O LOKALNIM IZBORIMA

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o lokalnim izborima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 2. listopada 2019.

Klasa: 011-01/19-01/145

Urbroj: 71-06-01/1-19-2

Zagreb, 4. listopada 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O LOKALNIM IZBORIMA

Članak 1.

U Zakonu o lokalnim izborima (»Narodne novine«, br. 144/12. i 121/16.) u članku 59. stavku 3. riječ: »državnog« briše se.

Članak 2.

U članku 78. stavku 1. podstavku 19. riječi: »predstojnik državnog ureda« zamjenjuju se riječima: »državni tajnik središnjeg državnog ureda«.

U podstavku 20. riječi: »zamjenik ministra« zamjenjuju se riječima: »državni tajnik«.

U podstavku 21. riječi: »pomoćnik ministra« zamjenjuju se riječima: »rukovoditelj upravne organizacije u sastavu ministarstva«.

U podstavku 22. riječi: »ravnatelj i zamjenik ravnatelja« zamjenjuju se riječima: »glavni ravnatelj i zamjenik glavnog ravnatelja«.

Podstavak 23. briše se.

Dosadašnji podstavci 24. do 27. postaju podstavci 23. do 26.

U dosadašnjem podstavku 28., koji postaje podstavak 27., riječi: »glavni inspektor Državnog inspektorata« zamjenjuju se riječima: »glavni državni inspektor«.

Dosadašnji podstavci 29. do 37. postaju podstavci 28. do 36.

Članak 3.

U članku 89. stavku 2. podstavku 18. riječi: »predstojnik državnog ureda« zamjenjuju se riječima: »državni tajnik središnjeg državnog ureda«.

U podstavku 19. riječi: »zamjenik ministra« zamjenjuju se riječima: »državni tajnik«.

U podstavku 20. riječi: »pomoćnik ministra« zamjenjuju se riječima: »rukovoditelj upravne organizacije u sastavu ministarstva«.

U podstavku 23. riječi: »ravnatelj i zamjenik ravnatelja« zamjenjuju se riječima: »glavni ravnatelj i zamjenik glavnog ravnatelja«.

Podstavci 24. i 25. brišu se.

Dosadašnji podstavci 26. do 29. postaju podstavci 24. do 27.

U dosadašnjem podstavku 30., koji postaje podstavak 28., riječi: »glavni inspektor Državnog inspektorata« zamjenjuju se riječima: »glavni državni inspektor«.

Dosadašnji podstavci 31. do 42. postaju podstavci 29. do 40.

Članak 4.

U cijelom tekstu Zakona o lokalnim izborima (»Narodne novine«, br. 144/12. i 121/16.) riječi: »središnje tijelo državne uprave« u određenom padežu zamjenjuju se riječima: »tijelo državne uprave« u odgovarajućem padežu.

Članak 5.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020.

Klasa: 022-03/19-01/140

Zagreb, 2. listopada 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.