Zakon o izmjenama Zakona o radu

NN 98/2019 (16.10.2019.), Zakon o izmjenama Zakona o radu

HRVATSKI SABOR

1940

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O RADU

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o radu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 2. listopada 2019.

Klasa: 011-01/19-01/148

Urbroj: 71-06-01/1-19-2

Zagreb, 4. listopada 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O RADU

Članak 1.

U Zakonu o radu (»Narodne novine«, br. 93/14. i 127/17.) u članku 14. stavku 6. riječi: »uredu državne uprave u županiji, odnosno uredu Grada Zagreba nadležnom za poslove rada« zamjenjuju se riječima: »upravnom tijelu županije, odnosno Grada Zagreba u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na poslove rada (u daljnjem tekstu: nadležno upravno tijelo)«.

Članak 2.

U članku 174. stavku 1. riječi: »uredu državne uprave u županiji, odnosno uredu Grada Zagreba nadležnom za poslove rada« zamjenjuju se riječima: »nadležnom upravnom tijelu«.

Članak 3.

U članku 179. stavku 3. riječi: »ureda državne uprave u županiji, odnosno Grada Zagreba nadležnog za poslove rada« zamjenjuju se riječima: »nadležnog upravnog tijela«.

Članak 4.

U članku 201. stavcima 1. i 2. riječi: »uredu državne uprave u županiji, odnosno uredu Grada Zagreba nadležnom za poslove rada« zamjenjuju se riječima: »nadležnom upravnom tijelu.«.

Članak 5.

Članak 208. mijenja se i glasi:

»Ako se stranke u sporu drukčije ne sporazumiju, mirenje predviđeno ovim Zakonom mora se dovršiti u roku od pet dana od dana dostave obavijesti o sporu Gospodarsko-socijalnom vijeću ili nadležnom upravnom tijelu, koji u provođenju postupka mirenja u kolektivnim radnim sporovima obavljaju administrativne poslove za potrebe toga postupka.«.

Članak 6.

U članku 222. riječ: »središnje« briše se.

Članak 7.

U članku 223. stavku 1. riječ: »središnje« briše se.

Članak 8.

U članku 226. stavku 1. točki 4. riječi: »uredu državne uprave u županiji, odnosno uredu Grada Zagreba nadležnom za poslove rada« zamjenjuju se riječima: »nadležnom upravnom tijelu«.

Članak 9.

U članku 230. točki 3. riječi: »uredu državne uprave u županiji, odnosno uredu Grada Zagreba nadležnom za poslove rada« zamjenjuju se riječima: »nadležnom upravnom tijelu«.

Članak 10.

U članku 231. točki 3. riječi: »uredu državne uprave u županiji, odnosno uredu Grada Zagreba nadležnom za poslove rada« zamjenjuju se riječima: »nadležnom upravnom tijelu«.

Članak 11.

Ministar će, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, s odredbama ovoga Zakona uskladiti sljedeće pravilnike:

1) Pravilnik o načinu izbora miritelja i provođenju postupka mirenja u kolektivnim radnim sporovima (»Narodne novine«, br. 130/15.)

2) Pravilnik o postupku registracije i sadržaju registra ugovora o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima (»Narodne novine«, br. 32/15.)

3) Pravilnik o postupku dostave i načinu vođenja evidencije kolektivnih ugovora (»Narodne novine«, br. 32/15.)

4) Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra udruga (»Narodne novine«, br. 32/15.).

Članak 12.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020.

Klasa: 022-03/19-01/143

Zagreb, 2. listopada 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

Uredništvo knjiga i časopisa
veljača 2024.