Zakon o izmjeni Zakona o socijalnoj skrbi

NN 98/2019 (16.10.2019.), Zakon o izmjeni Zakona o socijalnoj skrbi

HRVATSKI SABOR

1943

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o socijalnoj skrbi, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 2. listopada 2019.

Klasa: 011-01/19-01/151

Urbroj: 71-06-01/1-19-2

Zagreb, 4. listopada 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI

Članak 1.

U Zakonu o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, br. 157/13., 152/14., 99/15., 52/16., 16/17. i 30/17.) članak 44. mijenja se i glasi:

»(1) Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna je na propisan način voditi evidenciju i dokumentaciju o ostvarivanju prava u sustavu socijalne skrbi propisanih ovim Zakonom, kao i drugih prava iz socijalne skrbi utvrđenih općim aktima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, i o tome sastavljati izvješća.

(2) Jedinica lokalne samouprave dužna je izvješća iz stavka 1. ovoga članka dostavljati jedinici područne (regionalne) samouprave.

(3) Objedinjeno izvješće iz stavka 1. ovoga članka jedinica područne (regionalne) samouprave dužna je dostavljati Ministarstvu.

(4) Grad Zagreb dužan je na propisan način voditi evidenciju i dokumentaciju o ostvarivanju prava iz sustava socijalne skrbi propisanih ovim Zakonom, kao i drugih prava iz socijalne skrbi utvrđenih općim aktima Grada Zagreba, te je izvješće o tome dužan dostavljati Ministarstvu.

(5) Sadržaj i način vođenja evidencije i dokumentacije te način i rokove za dostavu izvješća iz stavaka 1., 2., 3. i 4. ovoga članka pravilnikom propisuje ministar nadležan za poslove socijalne skrbi.«.

PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 2.

Ministar nadležan za socijalnu skrb dužan je uskladiti Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dokumentacije te načinu i rokovima dostave izvješća jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 35/19.) s odredbama ovoga Zakona u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 3.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020.

Klasa: 022-03/19-01/146

Zagreb, 2. listopada 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

Dubravka Hrabar
studeni 2019.
Nataša Lucić
listopad 2020.