Zakon o izmjenama Obiteljskog zakona

NN 98/2019 (16.10.2019.), Zakon o izmjenama Obiteljskog zakona

HRVATSKI SABOR

1944

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA OBITELJSKOG ZAKONA

Proglašavam Zakon o izmjenama Obiteljskog zakona, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 2. listopada 2019.

Klasa: 011-01/19-01/152

Urbroj: 71-06-01/1-19-2

Zagreb, 4. listopada 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA OBITELJSKOG ZAKONA

Članak 1.

U Obiteljskom zakonu (»Narodne novine«, br. 103/15.) u članku 16. stavku 1. riječi: »uredu za poslove opće uprave« zamjenjuju se riječima: »upravnom tijelu županije odnosno Grada Zagreba u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na sklapanje braka (u daljnjem tekstu: nadležno upravno tijelo)«.

U stavku 2. riječi: »Nadležni ured« zamjenjuju se riječima: »Nadležno upravno tijelo«.

Članak 2.

U članku 253. stavku 4. riječi: »ureda državne uprave« zamjenjuju se riječima: »upravnog tijela županije odnosno Grada Zagreba«.

PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 3.

Ministar nadležan za socijalnu skrb dužan je uskladiti Pravilnik o načinu vođenja očevidnika i spisa predmeta osoba pod skrbništvom, načinu popisa i opisa njihove imovine, podnošenju izvješća i polaganju računa skrbnika te sadržaju i obliku punomoći i anticipiranih naredbi (»Narodne novine«, br. 106/14.) s odredbama ovoga Zakona u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 4.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020.

Klasa: 022-03/19-01/147

Zagreb, 2. listopada 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

Dubravka Hrabar, Aleksandra Korać Graovac
rujan 2019.
Dubravka Hrabar
studeni 2019.
Uredništvo knjiga i časopisa Narodnih novina d.d.
ožujak 2020.
Nataša Lucić
listopad 2020.
Dubravka Hrabar, Nenad Hlača, Dijana Jakovac-Lozić, Aleksandra Korać Graovac, Irena Majstorović, Anica Čulo Margaletić, Ivan Šimović
rujan 2021.