Zakon o izmjenama Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti

NN 98/2019 (16.10.2019.), Zakon o izmjenama Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti

HRVATSKI SABOR

1945

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O KNJIŽNICAMA I KNJIŽNIČNOJ DJELATNOSTI

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 2. listopada 2019.

Klasa: 011-01/19-01/153

Urbroj: 71-06-01/1-19-2

Zagreb, 4. listopada 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O KNJIŽNICAMA I KNJIŽNIČNOJ DJELATNOSTI

Članak 1.

U Zakonu o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 17/19.) u članku 44. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Nadzor nad zakonitošću rada i općih akata knjižnice kojoj je osnivač druga pravna i fizička osoba obavlja ministarstvo nadležno za poslove kulture, ako posebnim zakonom nije drukčije određeno.«.

Članak 2.

Članak 45. mijenja se i glasi:

»(1) Ako nadležno tijelo iz članka 44. stavka 3. ovoga Zakona u obavljanju nadzora nad zakonitošću rada i općih akata utvrdi da knjižnica odnosno knjižnica u sastavu ne ispunjava koji od uvjeta iz članka 11. stavka 1. i članka 12. stavka 2. ovoga Zakona, odredit će osnivaču rok u kojem je dužan otkloniti uočene nedostatke.

(2) Ne otkloni li osnivač uočene nedostatke u određenome roku, nadležno tijelo iz članka 44. stavka 3. ovoga Zakona donijet će rješenje o zabrani rada knjižnice odnosno knjižnice u sastavu.

(3) Protiv rješenja o zabrani rada iz stavka 2. ovoga članka koje je donijelo nadležno tijelo iz članka 44. stavka 3. ovoga Zakona žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

(4) Ako nadležno tijelo iz članka 44. stavka 3. ovoga Zakona utvrdi da je statut ili drugi opći akt knjižnice protivan ovom Zakonu ili drugim propisima, zatražit će od knjižnice da ga u roku od mjesec dana uskladi.

(5) Ako knjižnica u roku iz stavka 4. ovoga članka ne uskladi statut ili drugi opći akt knjižnice, nadležno tijelo iz članka 44. stavka 3. ovoga Zakona rješenjem će poništiti odnosno ukinuti ove akte ili pojedine njihove odredbe, odnosno, ako se radi o pravnoj osobi s javnim ovlastima, obustavit će njihovu daljnju primjenu te uputiti zahtjev za ocjenu zakonitosti općeg akta Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske.

(6) Protiv rješenja iz stavka 5. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.«.

Članak 3.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020.

Klasa: 022-03/19-01/148

Zagreb, 2. listopada 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.