Zakon o izmjenama Zakona o kazalištima

NN 98/2019 (16.10.2019.), Zakon o izmjenama Zakona o kazalištima

HRVATSKI SABOR

1947

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O KAZALIŠTIMA

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o kazalištima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 2. listopada 2019.

Klasa: 011-01/19-01/155

Urbroj: 71-06-01/1-19-2

Zagreb, 4. listopada 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O KAZALIŠTIMA

Članak 1.

U Zakonu o kazalištima (»Narodne novine«, br. 71/06., 121/13. i 26/14.) u članku 10. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Postojanje uvjeta za osnivanje kazališta rješenjem utvrđuje nadležno upravno tijelo županije, odnosno Grada Zagreba na čijem području se kazalište osniva, u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na kulturu (u daljnjem tekstu: nadležno upravno tijelo).«.

Članak 2.

U članku 31. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Kazališno vijeće javnog kazališta i javne kazališne družine ima pet ili sedam članova od kojih većinu imenuje predstavničko tijelo osnivača iz reda uglednih umjetnika i radnika u kulturi, koji nisu službenici nadležnog upravnog tijela, najmanje jedan član bira se iz redova kazališnih umjetnika, a jedan iz redova svih zaposlenika. Ako članu vijeća iz reda kazališnih umjetnika, odnosno zaposlenika prestane rad, prestaje mu i članstvo u vijeću.«.

Članak 3.

U članku 38. stavku 2. riječi: »županijsko tijelo državne uprave nadležno za poslove kulture, odnosno gradski ured za kulturu Grada Zagreba« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo kulture«.

Članak 4.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020.

Klasa: 022-03/19-01/150

Zagreb, 2. listopada 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.