Zakon o izmjeni Zakona o arhivskom gradivu i arhivima

NN 98/2019 (16.10.2019.), Zakon o izmjeni Zakona o arhivskom gradivu i arhivima

HRVATSKI SABOR

1948

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O ARHIVSKOM GRADIVU I ARHIVIMA

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o arhivskom gradivu i arhivima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 2. listopada 2019.

Klasa: 011-01/19-01/156

Urbroj: 71-06-01/1-19-2

Zagreb, 4. listopada 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O ARHIVSKOM GRADIVU
I ARHIVIMA

Članak 1.

U Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine«, br. 61/18.) u članku 46. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Upravni nadzor nad radom arhiva čiji su osnivači druge pravne i fizičke osobe obavlja ministarstvo nadležno za poslove kulture.«.

Članak 2.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020.

Klasa: 022-03/19-01/151

Zagreb, 2. listopada 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.