Zakon o izmjeni Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi

NN 98/2019 (16.10.2019.), Zakon o izmjeni Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi

HRVATSKI SABOR

1949

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O UPRAVLJANJU JAVNIM USTANOVAMA U KULTURI

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 2. listopada 2019.

Klasa: 011-01/19-01/157

Urbroj: 71-06-01/1-19-2

Zagreb, 4. listopada 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O UPRAVLJANJU JAVNIM USTANOVAMA U KULTURI

Članak 1.

U Zakonu o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (»Narodne novine«, br. 96/01.) članak 10. mijenja se i glasi:

»Nadzor nad zakonitošću rada i općih akata javne ustanove u kulturi obavlja Ministarstvo kulture.«.

Članak 2.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020.

Klasa: 022-03/19-01/152

Zagreb, 2. listopada 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.