Zakon o izmjenama Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu

NN 98/2019 (16.10.2019.), Zakon o izmjenama Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu

HRVATSKI SABOR

1952

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ŠUMSKOM REPRODUKCIJSKOM MATERIJALU

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 2. listopada 2019.

Klasa: 011-01/19-01/160

Urbroj: 71-06-01/1-19-2

Zagreb, 4. listopada 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O ŠUMSKOM REPRODUKCIJSKOM MATERIJALU

Članak 1.

U Zakonu o šumskom reprodukcijskom materijalu (»Narodne novine«, br. 75/09., 61/11., 56/13., 14/14. i 32/19.) u članku 7. stavku 2. riječ: »središnjeg« briše se.

Članak 2.

U članku 10. stavku 2. riječ: »središnjeg« briše se.

Članak 3.

U članku 17. stavku 3. riječi: »uredu državne uprave u županiji/ispostavi« zamjenjuju se riječju: »županiji«.

Članak 4.

U članku 25. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Poslove uspostavljanja i vođenja Upisnika dobavljača božićnih drvaca obavlja nadležno upravno tijelo županije odnosno Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: nadležno tijelo) kao povjerene poslove državne uprave.«.

Članak 5.

U članku 37. stavku 4. riječ: »središnjeg« briše se.

Članak 6.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020.

Klasa: 022-03/19-01/155

Zagreb, 2. listopada 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.