Zakon o izmjenama Zakona o šumama

NN 98/2019 (16.10.2019.), Zakon o izmjenama Zakona o šumama

HRVATSKI SABOR

1953

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ŠUMAMA

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o šumama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 2. listopada 2019.

Klasa: 011-01/19-01/161

Urbroj: 71-06-01/1-19-2

Zagreb, 4. listopada 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O ŠUMAMA

Članak 1.

U Zakonu o šumama (»Narodne novine«, br. 68/18. i 115/18.) u članku 2. stavku 3. riječ: »središnjem« briše se.

Članak 2.

U članku 7. riječ: »središnje» briše se.

Članak 3.

U članku 8. stavku 1. točki 24. riječ: »središnje« briše se.

Članak 4.

U članku 29. stavku 7. riječ: »središnjeg« briše se.

Članak 5.

U članku 33. stavku 3. riječ: »središnjeg« briše se.

Članak 6.

U članku 39. stavku 3. riječi: »ured državne uprave u županiji odnosno upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove šumarstva« zamjenjuju se riječima: »nadležno upravno tijelo županije odnosno Grada Zagreba u čijem je djelokrugu obavljanja povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na šumarstvo (u daljnjem tekstu: nadležno upravno tijelo)«.

U stavku 7. riječi: »uredi državne uprave u županiji odnosno upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove šumarstva« zamjenjuju se riječima: »nadležno upravno tijelo«.

Članak 7.

U članku 47. stavcima 4. i 5. riječ: »središnjeg« briše se.

Članak 8.

U članku 51. stavku 4. riječ: »središnjeg« briše se.

Članak 9.

U članku 52. stavku 4. riječ: »središnjeg« briše se.

Članak 10.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020.

Klasa: 022-03/19-01/156
Zagreb, 2. listopada 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.