Zakon o izmjenama Zakona o poljoprivrednom zemljištu

NN 98/2019 (16.10.2019.), Zakon o izmjenama Zakona o poljoprivrednom zemljištu

HRVATSKI SABOR

1954

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o poljoprivrednom zemljištu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 2. listopada 2019.

Klasa: 011-01/19-01/162

Urbroj: 71-06-01/1-19-2

Zagreb, 4. listopada 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU

Članak 1.

U Zakonu o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, br. 20/18. i 115/18.) u članku 20. stavku 1. riječi: »nadležni ured državne uprave u županiji odnosno upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poljoprivredu« zamjenjuju se riječima: »nadležno upravno tijelo županije odnosno Grada Zagreba u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na poljoprivredu (u daljnjem tekstu: nadležno upravno tijelo)«.

Članak 2.

U članku 23. stavku 3. riječi: »nadležni uredi državne uprave u županijama odnosno upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poljoprivredu« zamjenjuju se riječima: »nadležno upravno tijelo«.

Članak 3.

U članku 25. stavku 1. riječi: »nadležni ured državne uprave u županiji odnosno upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poljoprivredu« zamjenjuju se riječima: »nadležno upravno tijelo«.

Članak 4.

U članku 26. stavku 4. riječi: »nadležni ured državne uprave u županiji odnosno upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poljoprivredu« zamjenjuju se riječima: »nadležno upravno tijelo«.

Članak 5.

U članku 98. stavku 14. riječi: »ureda državne uprave u županiji odnosno upravnog tijela Grada Zagreba nadležnog za poljoprivredu« zamjenjuju se riječima: »nadležnog upravnog tijela«.

Članak 6.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020.

Klasa: 022-03/19-01/157

Zagreb, 2. listopada 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.