Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

NN 98/2019 (16.10.2019.), Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

HRVATSKI SABOR

1955

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 2. listopada 2019.

Klasa: 011-01/19-01/163

Urbroj: 71-06-01/1-19-2

Zagreb, 4. listopada 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU

Članak 1.

U Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine«, br. 10/97., 107/07. i 94/13.) u članku 10. dodaje se novi stavak 1. koji glasi:

»(1) Poslove u vezi s obavljanjem djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja u skladu s odredbama ovoga Zakona obavlja upravno tijelo županije, odnosno Grada Zagreba, u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na te djelatnosti.«.

Dosadašnji stavak 1. postaje stavak 2.

Članak 2.

U cijelom tekstu Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine«, br. 10/97., 107/07. i 94/13.) riječi: »ured državne uprave u županiji« u određenom padežu zamjenjuju se riječima: »nadležno upravno tijelo županije« u odgovarajućem padežu.

Članak 3.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020.

Klasa: 022-03/19-01/158

Zagreb, 2. listopada 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.