Zakon o izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

NN 98/2019 (16.10.2019.), Zakon o izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

HRVATSKI SABOR

1956

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 2. listopada 2019.

Klasa: 011-01/19-01/164

Urbroj: 71-06-01/1-19-2

Zagreb, 4. listopada 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI

Članak 1.

U Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) članak 17. mijenja se i glasi:

»(1) Poslove u vezi s obavljanjem djelatnosti osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja u skladu s odredbama ovoga Zakona obavlja upravno tijelo županije, odnosno Grada Zagreba, u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na te djelatnosti.

(2) Upis djece u osnovnu školu provodi se prema planu upisa koji donosi upravno tijelo županije nadležno za poslove obrazovanja (u daljnjem tekstu: nadležno upravno tijelo županije), odnosno Gradski ured Grada Zagreba nadležan za poslove obrazovanja (u daljnjem tekstu: Gradski ured), na temelju upisnih područja utvrđenih u skladu s odredbama članka 16. ovoga Zakona.«.

Članak 2.

U članku 107. stavku 6. riječi: »nakon što ju je ured državne uprave, odnosno Gradski ured iz stavka 3. ovoga članka obavijestio« zamjenjuju se riječima: »nakon što su je nadležno upravno tijelo županije, odnosno Gradski ured iz stavka 3. ovoga članka obavijestili«.

U stavku 9. riječi: »koje je uputio ured državne uprave« zamjenjuju se riječima: »koje je uputilo nadležno upravno tijelo županije«, a riječi: »na koji suglasnost daje ured državne uprave,« zamjenjuju se riječima: »na koji suglasnost daje nadležno upravno tijelo županije«.

Članak 3.

U članku 121. stavcima 7. i 10. riječ: »ured« zamjenjuje se riječima: »nadležno upravno tijelo županije, odnosno Gradski ured«.

Članak 4.

U članku 122. riječ: »ured« zamjenjuje se riječima: »nadležno upravno tijelo županije, odnosno Gradski ured«.

Članak 5.

U cijelom tekstu Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) riječi: »ured državne uprave« u određenom padežu zamjenjuju se riječima: »nadležno upravno tijelo županije« u odgovarajućem padežu.

Članak 6.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020.

Klasa: 022-03/19-01/159
Zagreb, 2. listopada 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.