Zakon o izmjenama Zakona o održivom gospodarenju otpadom

NN 98/2019 (16.10.2019.), Zakon o izmjenama Zakona o održivom gospodarenju otpadom

HRVATSKI SABOR

1958

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o održivom gospodarenju otpadom, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 2. listopada 2019.

Klasa: 011-01/19-01/166

Urbroj: 71-06-01/1-19-2

Zagreb, 4. listopada 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM

Članak 1.

U Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, br. 94/13., 73/17. i 14/19.) u članku 5. stavku 1. riječ: »središnjem« briše se.

Članak 2.

U članku 48. stavcima 13. i 14. riječ: »središnjem« briše se.

Članak 3.

U članku 50. stavku 2. riječ: »središnje« briše se.

Članak 4.

U članku 60. stavku 2. riječ: »središnjem« briše se.

Članak 5.

Članak 140.a mijenja se i glasi:

»(1) Nadzor zakonitosti Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada iz članka 30. stavka 7. ovoga Zakona obavlja nadležno upravno tijelo županije, odnosno Grada Zagreba, u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na gospodarenje otpadom (u daljnjem tekstu: nadležno upravno tijelo), osim u dijelu koji uređuje cijenu obvezne minimalne javne usluge i ugovornu kaznu za što nadzor zakonitosti obavlja Ministarstvo.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, nadzor zakonitosti Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada iz članka 30. stavka 7. ovoga Zakona Grada Zagreba obavlja Ministarstvo.

(3) Nadzor zakonitosti Odluke o obvezi plaćanja namjenske naknade iz članka 33. stavka 13. ovoga Zakona i Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada iz članka 36. stavka 10. ovoga Zakona obavlja nadležno upravno tijelo.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, nadzor zakonitosti Odluke o obvezi plaćanja namjenske naknade iz članka 33. stavka 13. ovoga Zakona i Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada iz članka 36. stavka 10. ovoga Zakona Grada Zagreba obavlja Ministarstvo.«.

Članak 6.

U članku 165. stavku 1. riječ: »središnjeg« briše se.

Članak 7.

U članku 168. točki 5. riječ: »središnjem« briše se.

Članak 8.

U članku 171. stavku 1. točki 39. riječ: »središnjem« briše se.

Članak 9.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020.

Klasa: 022-03/19-01/161

Zagreb, 2. listopada 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.