Zakon o izmjeni Zakona o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu

NN 98/2019 (16.10.2019.), Zakon o izmjeni Zakona o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu

HRVATSKI SABOR

1960

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POVLASTICAMA U UNUTARNJEM PUTNIČKOM PROMETU

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 2. listopada 2019.

Klasa: 011-01/19-01/168

Urbroj: 71-06-01/1-19-2

Zagreb, 4. listopada 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O POVLASTICAMA U UNUTARNJEM PUTNIČKOM PROMETU

Članak 1.

U Zakonu o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu (»Narodne novine«, br. 97/00. i 101/00. – ispravak ) članak 12. mijenja se i glasi:

»Povlastice iz članaka 3. i 5. ovoga Zakona koje ostvaruju učenici srednjih škola koriste se na temelju potvrde koju na zahtjev obrazovne ustanove koja organizira putovanje izdaje nadležno upravno tijelo u županiji, odnosno Gradu Zagrebu, u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na djelatnost obrazovanja (u daljnjem tekstu: nadležno upravno tijelo).

Povlastice iz članka 5. ovoga Zakona koriste se uz potvrdu srednje škole da je korisnik povlastice učenik.

Povlastice iz članaka 3. i 5. ovoga Zakona koje ostvaruju studenti visokih učilišta koriste se na temelju potvrde koju izdaje nadležno visoko učilište.

Osobe iz članka 2. točke 3. ovoga Zakona i njihovi pratitelji koristit će povlastice iz ovoga Zakona na temelju objave koju izdaje nadležno upravno tijelo.

Osobe iz članka 2. točke 4. ovoga Zakona i njihovi pratitelji koristit će povlastice iz ovoga Zakona na temelju objave koju izdaje nadležno upravno tijelo.«.

Članak 2.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020.

Klasa: 022-03/19-01/163

Zagreb, 2. listopada 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.