Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o prijevozu u cestovnom prometu

NN 98/2019 (16.10.2019.), Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o prijevozu u cestovnom prometu

HRVATSKI SABOR

1961

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 2. listopada 2019.

Klasa: 011-01/19-01/169

Urbroj: 71-06-01/1-19-2

Zagreb, 4. listopada 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU

Članak 1.

U Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine«, br. 41/18.) u članku 4. stavku 1. iza točke 30. dodaje se točka 30.a koja glasi:

»30.a nadležno upravno tijelo je nadležno upravno tijelo županije odnosno Grada Zagreba u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na cestovni promet«.

U točki 38. riječi: »ured državne uprave u županiji ili upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za promet« zamjenjuju se riječima: »nadležno upravno tijelo«.

Članak 2.

U članku 93. stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Prijevoznik koji obavlja prijevoz za vlastite potrebe isto je dužan prijaviti nadležnom upravnom tijelu županije odnosno Grada Zagreba prema sjedištu ili prebivalištu prijevoznika.«.

Članak 3.

U članku 115. stavku 1. podstavku 21. riječi: »uredu državne uprave u županiji ili upravnom tijelu Grada Zagreba nadležnom za poslove prometa« zamjenjuju se riječima: »nadležnom upravnom tijelu«.

Članak 4.

U cijelom tekstu Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine«, br. 41/18.) riječi: »ured državne uprave u županiji, odnosno upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove prometa« u određenom padežu zamjenjuju se riječima: »nadležno upravno tijelo« u odgovarajućem padežu.

Članak 5.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020.

Klasa: 022-03/19-01/164

Zagreb, 2. listopada 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.