Zakon o izmjeni Zakona o zadrugama

NN 98/2019 (16.10.2019.), Zakon o izmjeni Zakona o zadrugama

HRVATSKI SABOR

1963

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O ZADRUGAMA

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o zadrugama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 2. listopada 2019.

Klasa: 011-01/19-01/171

Urbroj: 71-06-01/1-19-2

Zagreb, 4. listopada 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O ZADRUGAMA

Članak 1.

U Zakonu o zadrugama (»Narodne novine«, br. 34/11., 125/13., 76/14. i 114/18.) u članku 43. stavcima 2. i 3. riječi: »ured državne uprave« zamjenjuju se riječima: »nadležno upravno tijelo županije odnosno Grada Zagreba, kao povjereni posao državne uprave«.

Članak 2.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020.

Klasa: 022-03/19-01/166

Zagreb, 2. listopada 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.