Zakon o izmjenama Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave

NN 98/2019 (16.10.2019.), Zakon o izmjenama Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave

HRVATSKI SABOR

1966

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ KOMISIJI ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 2. listopada 2019.

Klasa: 011-01/19-01/174

Urbroj: 71-06-01/1-19-2

Zagreb, 4. listopada 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ KOMISIJI ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE

Članak 1.

U Zakonu o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (»Narodne novine«, br. 18/13., 127/13. i 74/14.) u članku 7. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Koeficijent i osnovicu za izračun plaće predsjednika Državne komisije, zamjenika predsjednika Državne komisije te ostalih članova Državne komisije utvrdit će Vlada Republike Hrvatske odlukom, s time da utvrđeni osnovica i koeficijent ne mogu biti viši od osnovice i koeficijenta državnog tajnika.«.

Članak 2.

U članku 14. stavku 4. riječ: »središnjih« briše se.

Članak 3.

U članku 21. stavku 5. riječ: »središnjeg« briše se.

Članak 4.

Vlada Republike Hrvatske donijet će odluku iz članka 1. ovoga Zakona u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 5.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020.

Klasa: 022-03/19-01/169

Zagreb, 2. listopada 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.