Zakon o izmjenama Zakona o rudarstvu

NN 98/2019 (16.10.2019.), Zakon o izmjenama Zakona o rudarstvu

HRVATSKI SABOR

1967

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O RUDARSTVU

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o rudarstvu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 2. listopada 2019.

Klasa: 011-01/19-01/175

Urbroj: 71-06-01/1-19-2

Zagreb, 4. listopada 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O RUDARSTVU

Članak 1.

U Zakonu o rudarstvu (»Narodne novine«, br. 56/13., 14/14., 52/18. i 115/18.) članak 8. mijenja se i glasi:

»Za mineralne sirovine iz članka 5. ovoga Zakona tijelo nadležno za rudarstvo je ministarstvo nadležno za rudarstvo.«.

Članak 2.

U članku 41. stavku 1. točki 2. riječi: »ili uredu državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave« brišu se.

Članak 3.

U članku 64. stavku 1. točki 2. riječi: »ili uredu državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave« brišu se.

Članak 4.

U članku 75. stavku 3. riječi: »ili uredu državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave« brišu se.

Članak 5.

U članku 80. točki 2. riječi: »ili uredu državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave« brišu se.

Članak 6.

U članku 145. stavku 2. riječi: »Nadležna tijela za rudarstvo dužna su« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo nadležno za rudarstvo dužno je«.

Stavak 3. briše se.

Članak 7.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020.

Klasa: 022-03/19-01/170

Zagreb, 2. listopada 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.