Zakon o izmjenama Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata

NN 98/2019 (16.10.2019.), Zakon o izmjenama Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata

HRVATSKI SABOR

1969

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITI VOJNIH I CIVILNIH INVALIDA RATA

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 2. listopada 2019.

Klasa: 011-01/19-01/177

Urbroj: 71-06-01/1-19-2

Zagreb, 4. listopada 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITI VOJNIH I CIVILNIH INVALIDA RATA

Članak 1.

U Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (»Narodne novine«, br. 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03. i 148/13.) u članku 48.a stavku 7. riječi: »Nadležni ured državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave odnosno nadležno upravno tijelo Grada Zagreba« zamjenjuju se riječima: »Nadležno upravno tijelo u županiji odnosno Gradu Zagrebu«.

Članak 2.

U članku 71. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Nadležno upravno tijelo u županiji odnosno Gradu Zagrebu obavlja poslove odlučivanja u prvom stupnju o pravima iz ovoga Zakona kao povjerene poslove državne uprave, a ministarstvo nadležno za branitelje u drugom stupnju ako ovim Zakonom nije drugačije određeno.«.

Članak 3.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020.

Klasa: 022-03/19-01/172

Zagreb, 2. listopada 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.