Zakon o izmjenama Zakona o sportu

NN 98/2019 (16.10.2019.), Zakon o izmjenama Zakona o sportu

HRVATSKI SABOR

1972

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O SPORTU

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o sportu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 2. listopada 2019.

Klasa: 011-01/19-01/180

Urbroj: 71-06-01/1-19-2

Zagreb, 4. listopada 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O SPORTU

Članak 1.

U Zakonu o sportu (»Narodne novine«, br. 71/06., 124/10., 124/11., 86/12., 94/13., 85/15. i 19/16. – ispravak) u članku 2. stavku 7. riječi: »ministarstva nadležnog za poslove sporta (u daljnjem tekstu: ministarstvo)« zamjenjuju se riječima: »tijela državne uprave nadležnog za sport«.

U stavku 8. riječ: »ministarstvu« zamjenjuje se riječima: »tijelu državne uprave nadležnom za sport«.

Članak 2.

U članku 3. stavku 2. točki 9. riječi: »ministarstva nadležnog za poslove sporta« zamjenjuju se riječima: »tijela državne uprave nadležnog za sport«.

Članak 3.

U članku 4. stavku 4. riječi: »ministra nadležnog za sport (u daljnjem tekstu: ministar)« zamjenjuju se riječima: »čelnika tijela državne uprave nadležnog za sport«.

U stavku 7. riječ: »ministarstvo« zamjenjuje se riječima: »tijelo državne uprave nadležno za sport«.

Članak 4.

U članku 6. stavku 6., članku 16. stavku 3., članku 18. stavku 3., članku 24. stavku 2., članku 40. stavku 4., članku 45., članku 56. stavku 2., članku 57. stavcima 3. i 4., članku 63. stavku 3., članku 66. stavku 5., članku 68. stavku 1., članku 75. stavcima 4. do 10. i stavku 12., članku 77. stavcima 1. i 3., članku 81.a stavcima 3., 4., 6., 7., 8. i 9. i članku 84. riječ: »ministarstvo« u određenom padežu zamjenjuje se riječima: »tijelo državne uprave nadležno za sport« u odgovarajućem padežu.

Članak 5.

U članku 7. stavku 2. riječ: »ministar« zamjenjuje se riječima: »čelnik tijela državne uprave nadležnog za sport«.

U stavku 4. riječ: »ministar« zamjenjuje se riječima: »ministar nadležan za obrazovanje«.

Članak 6.

U članku 17. stavku 4., članku 24. stavcima 4. i 5., članku 26. stavcima 2. i 6., članku 39. stavku 3., članku 41. stavcima 2. i 5., članku 55. stavku 5., članku 60. stavku 5., članku 75. stavcima 11. i 13., članku 77. stavku 2., članku 80. stavcima 3. i 6. i članku 81. stavku 2. riječ: »ministar« u određenom padežu zamjenjuje se riječima: »čelnik tijela državne uprave nadležnog za sport« u odgovarajućem padežu.

Članak 7.

U članku 20. stavku 1. riječi: »vode uredi državne uprave u županiji, odnosno Gradu Zagrebu prema sjedištu pravne, odnosno prebivalištu fizičke osobe« zamjenjuju se riječima: »vodi nadležno upravno tijelo županije, odnosno Grada Zagreba prema sjedištu pravne, odnosno prebivalištu fizičke osobe, u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na sportske djelatnosti (u daljnjem tekstu: nadležno upravno tijelo)«.

U stavku 2. riječ: »ministar« zamjenjuje se riječima: »čelnik tijela državne uprave nadležnog za sport«.

Članak 8.

U članku 66. stavku 4. riječi: »propisuje pravilnikom ministar« zamjenjuju se riječima: »propisuje pravilnikom čelnik tijela državne uprave nadležnog za sport«.

Članak 9.

U članku 71. stavku 1. riječi: »uz suglasnost ministra« zamjenjuju se riječima: »uz suglasnost čelnika tijela državne uprave nadležnog za sport«.

U stavku 2. riječ: »ministra« zamjenjuje se riječima: »čelnika tijela državne uprave nadležnog za sport«.

U stavku 3. riječi: »uz prethodno mišljenje ministra« zamjenjuju se riječima: »uz prethodno mišljenje čelnika tijela državne uprave nadležnog za sport«.

Članak 10.

U članku 86. stavku 1. podstavku 1. riječi: »ured državne uprave u županiji, odnosno ured Grada Zagreba nadležan za poslove sporta« zamjenjuju se riječima: »nadležno upravno tijelo«.

PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 11.

Državni tajnik Središnjeg državnog ureda za šport obvezan je uskladiti Pravilnik o registru športskih djelatnosti (»Narodne novine«, br. 112/06.) i Pravilnik o Informacijskom sustavu u sportu (»Narodne novine«, br. 25/19.) s odredbama ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 12.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020.

Klasa: 022-03/19-01/175

Zagreb, 2. listopada 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.