Zakon o izmjenama Zakona o sportskoj inspekciji

NN 98/2019 (16.10.2019.), Zakon o izmjenama Zakona o sportskoj inspekciji

HRVATSKI SABOR

1973

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O SPORTSKOJ INSPEKCIJI

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o sportskoj inspekciji, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 2. listopada 2019.

Klasa: 011-01/19-01/181

Urbroj: 71-06-01/1-19-2

Zagreb, 4. listopada 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O SPORTSKOJ INSPEKCIJI

Članak 1.

U Zakonu o sportskoj inspekciji (»Narodne novine«, br. 86/12.) članak 3. mijenja se i glasi:

»Inspekcijski nadzor obavljaju sportski inspektor, viši sportski inspektor (u daljnjem tekstu: inspektor) i glavni sportski inspektor tijela državne uprave nadležnog za sport.«.

Članak 2.

U članku 4. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Sportska inspekcija ustrojava se kao samostalna unutarnja ustrojstvena jedinica tijela državne uprave nadležnog za sport.«.

Članak 3.

U članku 5. stavci 2. i 3. brišu se.

Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 2. i 3.

Članak 4.

Članak 6. briše se.

Članak 5.

U članku 7. stavku 2. riječi: »ministar nadležan za sport (u daljnjem tekstu: ministar)« zamjenjuju se riječima: »čelnik tijela državne uprave nadležnog za sport (u daljnjem tekstu: čelnik)«.

Članak 6.

U članku 8. stavku 2. riječ: »ministar« zamjenjuje se riječju: »čelnik«.

Članak 7.

U članku 21. oznaka stavka 1. i stavak 2. brišu se.

Članak 8.

U članku 23. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Protiv prvostupanjskih rješenja inspektora može se izjaviti žalba nadležnoj ustrojstvenoj jedinici za drugostupanjski upravni postupak tijela državne uprave nadležnog za sport.«.

Stavak 6. briše se.

Članak 9.

Članak 25. mijenja se i glasi:

»Zapisnik i rješenje inspektor je dužan dostaviti osobama koje prema odredbama članka 23. ovoga Zakona mogu izjaviti žalbu protiv rješenja inspektora.«.

Članak 10.

U članku 26. stavku 2. zarez iza riječi: »inspektora« i riječi: »odnosno državnog inspektora« brišu se.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Ako osoba iz stavka 2. ovoga članka ne izvijesti inspektora u propisanom roku ili ako inspektor posumnja u vjerodostojnost izvješća, obavit će kontrolni inspekcijski nadzor radi utvrđivanja pravog stanja stvari.«.

Članak 11.

Članak 30. mijenja se i glasi:

»(1) Glavni inspektor ovlašten je davati naloge i naputke za rad, pratiti izvršenje poslova, nadzirati zakonitost rada i postupanja inspektora te s tom svrhom tražiti izvješća i obrazloženja.

(2) Ako inspektori ne obave pojedine inspekcijske poslove iz svoje nadležnosti, te poslove može neposredno obaviti glavni sportski inspektor, kao i inspektori koje on za to ovlasti, ako ocijeni da se na drugi način ne može osigurati izvršenje određenoga inspekcijskog posla.

(3) Ako utvrdi nezakonitost rada i postupanja, odnosno propust ili prekoračenje ovlasti, glavni inspektor naredit će obustavu daljnjih postupaka te poduzeti radnje za koje je ovlašten.

Članak 12.

U članku 31. stavku 1. točkama 1., 2. i 3. zarez i riječi: »odnosno državni inspektor« u određenom padežu brišu se.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Državni tajnik Središnjeg državnog ureda za šport obvezan je uskladiti Pravilnik o službenoj iskaznici i znaku sportskih inspektora (»Narodne novine«, br. 27/13.) i Pravilnik o obrascima i načinu vođenja očevidnika o obavljenim inspekcijskim pregledima i poduzetim mjerama sportske inspekcije (»Narodne novine«, br. 27/13.) s odredbama ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 14.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona Središnji državni ured za šport preuzima poslove, opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, prava i obveze sportske inspekcije u uredima državne uprave u županijama, odnosno Gradskom uredu Grada Zagreba, kao i državne službenike zatečene na obavljanju preuzetih poslova.

(2) Vlada Republike Hrvatske će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti Uredbu o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za šport s odredbama ovoga Zakona.

(3) Državni tajnik Središnjeg državnog ureda za šport će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu uredbe iz stavka 2. ovoga članka uskladiti Pravilnik o unutarnjem redu Središnjeg državnog ureda za šport s odredbama uredbe iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Državni službenici iz stavka 1. ovoga članka nastavljaju obavljati poslove na kojima su zatečeni i zadržavaju sva prava iz radnog odnosa prema dosadašnjim rješenjima do donošenja rješenja o rasporedu na odgovarajuća radna mjesta.

Članak 15.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020.

Klasa: 022-03/19-01/176

Zagreb, 2. listopada 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.