Zakon o izmjenama Zakona o obnovi

NN 98/2019 (16.10.2019.), Zakon o izmjenama Zakona o obnovi

HRVATSKI SABOR

1974

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O OBNOVI

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o obnovi, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 2. listopada 2019.

Klasa: 011-01/19-01/182

Urbroj: 71-06-01/1-19-2

Zagreb, 4. listopada 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O OBNOVI

Članak 1.

U Zakonu o obnovi (»Narodne novine«, br. 24/96., 54/96., 87/96., 57/00., 38/09., 45/11. i 51A/13.) u cijelom tekstu Zakona riječi: »ured državne uprave u županiji« u određenom padežu zamjenjuju se riječima: »upravno tijelo županije, odnosno Grada Zagreba« u odgovarajućem padežu.

Članak 2.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020.

Klasa: 022-03/19-01/177

Zagreb, 2. listopada 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.