Zakon o izmjenama Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima

NN 98/2019 (16.10.2019.), Zakon o izmjenama Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima

HRVATSKI SABOR

1976

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O STAMBENOM ZBRINJAVANJU NA POTPOMOGNUTIM PODRUČJIMA

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 2. listopada 2019.

Klasa: 011-01/19-01/184

Urbroj: 71-06-01/1-19-2

Zagreb, 4. listopada 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O STAMBENOM ZBRINJAVANJU NA POTPOMOGNUTIM PODRUČJIMA

Članak 1.

U Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima (»Narodne novine«, br. 106/18.) u članku 13. stavcima 1. i 3. riječ: »predstojnik« zamjenjuje se riječju: »pročelnik«.

Članak 2.

U Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima (»Narodne novine«, br. 106/18.) u cijelom tekstu Zakona riječi: »ured državne uprave u županiji odnosno nadležno upravno tijelo Grada Zagreba« u određenom padežu zamjenjuju se riječima: »upravno tijelo županije odnosno Grada Zagreba u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na stambeno zbrinjavanje« u odgovarajućem padežu.

Članak 3.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020.

Klasa: 022-03/19-01/179

Zagreb, 2. listopada 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.