Naredba o izmjeni Naredbe o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Primorsko-goranske županije

NN 98/2019 (16.10.2019.), Naredba o izmjeni Naredbe o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Primorsko-goranske županije

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1988

Na temelju članka 44. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 56/16), a u svezi s Uredbom o razvrstaju luka otvorenih za javni promet i luka posebne namjene (»Narodne novine«, br. 110/04 i 82/07), ministar mora, prometa i infrastrukture, donosi

NAREDBU

O IZMJENI NAREDBE O RAZVRSTAJU LUKA OTVORENIH ZA JAVNI PROMET NA PODRUČJU PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

I.

U Naredbi o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Primorsko-goranske županije (»Narodne novine«, br. 3/2015 i 38/2015) u točki I., podtočki 3., redni broj »8) luka Čikat« briše se.

II.

Ova Naredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 342-21/19-01/67
Urbroj: 530-03-2-2-2-19-2
Zagreb, 9. listopada 2019.

Ministar
Oleg Butković, v. r.