Odluka o obvezi uvođenja funkcije praćenja usklađenosti poslovanja u pravnim osobama u većinskom državnom vlasništvu

NN 99/2019 (18.10.2019.), Odluka o obvezi uvođenja funkcije praćenja usklađenosti poslovanja u pravnim osobama u većinskom državnom vlasništvu

Vlada Republike Hrvatske

1993

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18), a u vezi s aktivnosti 1.3.1.3. Nacionalnog programa reformi 2019., Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. listopada 2019. godine donijela

ODLUKU

O OBVEZI UVOĐENJA FUNKCIJE PRAĆENJA USKLAĐENOSTI POSLOVANJA U PRAVNIM OSOBAMA U VEĆINSKOM DRŽAVNOM VLASNIŠTVU

I.

Ovom Odlukom utvrđuje se obveza uvođenja funkcije praćenja usklađenosti poslovanja u pravnim osobama od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, a koje su u većinskom državnom vlasništvu, kao i u svim drugim pravnim osobama koje su u većinskom državnom vlasništvu, kojima sukladno Zakonu o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«, broj 52/18) upravljaju Ministarstvo državne imovine i Centar za restrukturiranje i prodaju (u daljnjem tekstu: Pravne osobe).

II.

Funkcija praćenja usklađenosti poslovanja, u smislu ove Odluke, podrazumijeva sve poslove koji se odnose na usklađivanje funkcioniranja i poslovanja Pravne osobe s pravnom regulativom i internim aktima, procjene rizika u funkcioniranju i poslovanju Pravne osobe, brigu o provođenju dobre poslovne prakse, te sprječavanje sukoba interesa i koruptivnih radnji.

III.

Utvrđuje se obveza Pravnim osobama organizirati funkciju praćenja usklađenosti poslovanja na optimalan način uvažavajući veličinu, organizacijsku strukturu, složenost i ostale aspekte poslovanja.

Preporuča se Pravnim osobama da se primjena praćenja usklađenosti poslovanja osigura i za druge pravne osobe u vlasništvu (društva kćeri), uvažavajući veličinu, organizacijsku strukturu, složenost i ostale aspekte poslovanja matične pravne osobe i pravnih osoba u vlasništvu.

Osobe zadužene za funkciju praćenja usklađenosti poslovanja u Pravnim osobama, bilo da tu funkciju obavljaju samostalno ili u sklopu zasebne ustrojstvene jedinice, trebaju imati osiguranu samostalnost i neovisnost u radu, imati potreban pristup informacijama i osoblju kako bi mogle obavljati zadatke, mogućnost zatražiti pomoć stručnjaka unutar društva (pravne službe ili unutarnje revizije) te ne smiju biti u sukobu interesa između svoje odgovornosti koja se odnosi na obavljanje funkcije praćenja usklađenosti poslovanja i svojih drugih odgovornosti.

IV.

Osoba ili ustrojstvena jedinica zadužena za funkciju praćenja usklađenosti poslovanja treba savjetovati i izvještavati sva tijela Pravne osobe o svim nepravilnostima ili mogućim kršenjima propisa koja su otkrivena njezinim ispitivanjima.

Uprava ili drugo tijelo upravljanja Pravne osobe odgovorno je za funkciju praćenja usklađenosti poslovanja i treba najmanje jednom godišnje identificirati i procijeniti glavne rizike usklađenosti poslovanja kojima je Pravna osoba izložena te donijeti planove za upravljanje tim rizicima.

V.

Preporuča se da funkcija praćenja usklađenosti poslovanja ima:

– formalni status unutar Pravne osobe kako bi ostvarila odgovarajući položaj, autoritet i neovisnost

– definiranu funkciju praćenja usklađenosti odgovarajućim pravilnikom unutar Pravne osobe

– mogućnost izravne komunikacije između osoba zaduženih za obavljanje funkcije praćenja usklađenosti poslovanja i nadzornog odbora ili drugog nadzornog tijela Pravne osobe.

VI.

Obvezuju se Pravne osobe da u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ove Odluke u svoju organizacijsku strukturu uvedu funkciju praćenja usklađenosti poslovanja.

Pravne osobe dostavit će Ministarstvu državne imovine i Centru za restrukturiranje i prodaju, najkasnije u roku od 60 dana od dana uvođenja funkcije praćenja usklađenosti poslovanja, izvještaj o načinu uvođenja funkcije praćenja usklađenosti poslovanja, kao i drugim radnjama poduzetim u svrhu provedbe ove Odluke.

VII.

Zadužuju se Ministarstvo državne imovine i Centar za restrukturiranje i prodaju da o donošenju ove Odluke izvijeste Pravne osobe iz svoje nadležnosti na koje se odnosi ova Odluka.

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/19-04/405

Urbroj: 50301-26/09-19-2

Zagreb, 17. listopada 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.