Pravilnik o obrazovnom programu i ispitima za provjeru znanja i stjecanje kvalifikacija za pružanje informacija o investicijskim proizvodima i uslugama, brokerske poslove i investicijsko savjetovanje

NN 99/2019 (18.10.2019.), Pravilnik o obrazovnom programu i ispitima za provjeru znanja i stjecanje kvalifikacija za pružanje informacija o investicijskim proizvodima i uslugama, brokerske poslove i investicijsko savjetovanje

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

1999

Na temelju članka 99. stavka 7. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« 65/2018, dalje: Zakon) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 14. listopada 2019. donosi

PRAVILNIK

O OBRAZOVNOM PROGRAMU I ISPITIMA ZA PROVJERU ZNANJA I STJECANJE KVALIFIKACIJA ZA PRUŽANJE INFORMACIJA O INVESTICIJSKIM PROIZVODIMA I USLUGAMA, BROKERSKE POSLOVE I INVESTICIJSKO SAVJETOVANJE

Uvodne odredbe

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se provođenje stručnih ispita odnosno sadržaj i trajanje obrazovnog programa, uvjeti za pristup ispitu i sadržaj ispita za stjecanje kvalifikacija iz članka 96. stavka 2. Zakona za:

1. pružanje informacija klijentima o financijskim instrumentima, investicijskim i pomoćnim uslugama te savjetovanje u odnosu na usluge i aktivnosti (ispit L1 – Informiranje)

2. izvršavanje ili prijenos naloga (ispit L2 – Brokerski poslovi)

3. pružanje investicijskih savjeta ili donošenje investicijskih odluka u sklopu usluga upravljanja portfeljem (ispit L3 – Investicijsko savjetovanje).

Obrazovni program

Članak 2.

(1) Obrazovne programe za ispite iz članka 1. ovoga Pravilnika (dalje u tekstu: Obrazovni program) organizira Hanfa.

(2) Hanfa na svojoj internetskoj stranici objavljuje rok za podnošenje prijave za pohađanje Obrazovnog programa. Prijave zaprimljene nakon proteka roka neće se uzeti u razmatranje.

(3) Obrazovni program sadrži kolegije iz članka 7. ovog Pravilnika i izvodi se prema rasporedu i sadržaju predavanja koji utvrđuje Hanfa.

(4) Pohađanje Obrazovnog programa nije uvjet za pristupanje ispitu.

(5) Uz prethodnu suglasnost Hanfe, Obrazovni program ili dio Obrazovnog programa mogu organizirati druge institucije.

(6) Obrazovni program iz stavka 1. ovoga članka može se organizirati zajedno s drugim obrazovnim programima koje provodi Hanfa.

Članak 3.

(1) Obrazovnom programu može pristupiti osoba koja je podnijela prijavu za pohađanje Obrazovnog programa, koja ispunjava uvjete iz članka 5. ovog Pravilnika te je podmirila naknadu za pohađanje Obrazovnog programa.

(2) Hanfa će na internetskoj stranici objaviti:

– listu kandidata za pohađanje Obrazovnog programa (šifre navedene na Prijavi iz Obrasca broj 2)

– sadržaj, raspored, mjesto i vrijeme održavanja Obrazovnog programa.

(3) Ako se ne prijavi dovoljan broj kandidata za pohađanje Obrazovnog programa, isti se neće provesti, o čemu će Hanfa, kao i o postupku vraćanja uplaćene naknade, obavijestiti kandidate putem svoje internetske stranice.

Najava ispita

Članak 4.

(1) Hanfa će organizirati provođenje ispita iz članka 1. ovoga Pravilnika prema procijenjenim potrebama tržišta, na temelju iskazanog interesa za polaganje ispita, a najmanje jednom godišnje.

(2) Hanfa na svojoj internetskoj stranici objavljuje rok za podnošenje prijava za ispit iz članka 1. ovoga Pravilnika. Prijave zaprimljene nakon proteka roka neće se uzeti u razmatranje.

(3) Mjesto i vrijeme polaganja ispita iz članka 1. ovoga Pravilnika, kao i druge relevantne podatke, Hanfa će objaviti na svojoj internetskoj stranici.

Uvjeti za pristupanje ispitu

Članak 5.

(1) Ispitu iz članka 1. točke 1. i 2. ovoga Pravilnika može pristupiti osoba koja je podnijela prijavu za pristupanje ispitu na Obrascu broj 1. koji je sastavni dio ovog Pravilnika, podmirila naknadu za pristupanje ispitu i koja ima najmanje 6 mjeseci odgovarajućeg radnog iskustva.

(2) Ispitu iz članka 1. točke 3. ovoga Pravilnika može pristupiti osoba koja je podnijela prijavu za pristupanje ispitu na Obrascu broj 1. koji je sastavni dio ovog Pravilnika, koja ima najmanje 6 mjeseci odgovarajućeg radnog iskustva, koja je podmirila naknadu za pristupanje ispitu te priložila dokaze o završetku:

a) najmanje preddiplomskog sveučilišnog studija kojim se stječe akademski naziv »sveučilišni prvostupnik« ili stručnog studija čijim završetkom se stječe stručni naziv »stručni prvostupnik«, čijim završetkom je stečeno najmanje 180 ECTS bodova, ili

b) stručnog dodiplomskog studija čijim završetkom je stečena viša stručna sprema, u skladu s posebnim propisima.

(3) Odgovarajući stupanj obrazovanja iz stavka 2. ovoga članka dokazuje se ovjerenom preslikom diplome, odnosno inozemnom ispravom kojom se dokazuje potreban stupanj obrazovanja prevedenom na hrvatski jezik od ovlaštenog sudskog tumača i ovjerenom u skladu sa zakonom koji propisuje legalizaciju isprava u međunarodnom prometu i međunarodnim propisima (Apostille – Haška Konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, od 5. listopada 1961. godine) odnosno u skladu s propisima Europske unije koji uređuju izuzeće od legalizacije javnih isprava izdanih od strane država članica odnosno koji uređuju pojednostavljivanje postupka prihvaćanja isprava izdanih od strane država članica odnosno dokumentom o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u svrhu zapošljavanja ili nastavka obrazovanja, izdanim od strane nadležnog tijela u Republici Hrvatskoj, kad je primjenjivo.

(4) Iznimno od odredbi stavaka 2. i 3. ovoga članka, ispitu iz članka 1. stavka 3. ovoga Pravilnika može pristupiti osoba koja ima položen brokerski ispit ili drugu priznatu kvalifikaciju za obavljanje brokerskih poslova u smislu pravilnika Hanfe koji uređuje kvalifikacije i kadrovske uvjete za pružanje investicijskih usluga i četiri godine radnog iskustva na brokerskim poslovima.

(5) Pod odgovarajućim iskustvom iz stavaka 1. i 2. podrazumijeva se obavljanje poslova u statusu kandidata prema odredbama Pravilnika o kvalifikacijama i kadrovskim uvjetima za pružanje investicijskih usluga odnosno obavljanje poslova koji su usporedivi s poslovima iz članka 99. stavka 2. Zakona o tržištu kapitala.

(6) Hanfa prema pravovremeno zaprimljenim prijavama utvrđuje listu kandidata koji zadovoljavaju uvjete iz ovoga članka i objavljuje je na svojoj internetskoj stranici objavom šifre kandidata navedene u prijavi za pristupanje ispitu.

(7) Kandidat je prilikom pristupanja ispitu dužan predočiti važeći identifikacijski dokument s fotografijom. Važećim identifikacijskim dokumentom za državljane Republike Hrvatske smatraju se važeća osobna iskaznica, putovnica ili vozačka dozvola izdana od Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, a za strance putna isprava ili drugi dokument koji su važeći u skladu s propisima iz nadležnosti Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske.

(8) Ispitno razdoblje sastoji se od dva ispitna roka. Kandidat može podnijeti prijavu za pristupanje ispitu u prvom ili drugom ispitnom roku, a drugom ispitnom roku mogu pristupiti i kandidati koji nisu položili ispit na prvom ispitnom roku.

Naknade

Članak 6.

Polaznici Obrazovnog programa i kandidati za pristupanje ispitu plaćaju naknadu za pohađanje Obrazovnog programa odnosno naknadu za pristupanje ispitu, kako je propisano pravilnikom Hanfe kojima je propisana obveza plaćanja te naknade.

Program za polaganje ispita i provjera uspješnosti

Članak 7.

(1) Ispit iz članka 1. točke 1. ovoga Pravilnika (L1 – Informiranje) se sastoji od 2 kolegija koji obuhvaćaju sljedeće teme iz sadržaja kolegija:

Redni brojKolegijSadržajPotreban najmanji ostvareni postotak točnih odgovora za prolaznost po pojedinom sadržaju kolegija
1.ZAKONODAVNI I INSTITUCIONALNI OKVIR

a) Zakonodavni okvir i funkcioniranje tržišta kapitala – razina I (osnovna razina).

b) Sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma, međunarodne mjere ograničavanja.

a) 60%

b) 60%

2.POSEBNI DIO

a) Financijska tržišta, investicijski i financijski proizvodi – razina I. (osnovna razina), etički standardi u financijskoj industriji.

b) Pravila poslovnog ponašanja iz Zakona o tržištu kapitala i drugih relevantnih propisa – razina I (osnovna razina).

a) 60%

b) 60%(2) Ispit iz članka 1. točke 2. ovoga Pravilnika (L2 – Brokerski poslovi) se sastoji od 3 kolegija koji obuhvaćaju sljedeće teme iz sadržaja kolegija:

Redni brojKolegijSadržajPotreban najmanji ostvareni postotak točnih odgovora za prolaznost po pojedinom sadržaju kolegija
1.ZAKONODAVNI I INSTITUCIONALNI OKVIR

a) Zakonodavni okvir i funkcioniranje tržišta kapitala, pravo trgovačkih društava, regulatorni okvir platnog prometa i kreditnih institucija.

b) Sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma, međunarodne mjere ograničavanja.

a) 60%

b) 60%

2.FINANCIJSKO-

RAČUNOVODSTVENI DIO
Financijske institucije i tržišta, analiza financijskih instrumenata i korporativne financije – razina II. (viša razina), etički standardi u financijskoj industriji.60%
3.POSEBNI DIOPravila poslovnog ponašanja iz Zakona o tržištu kapitala i drugih relevantnih propisa – razina II. (viša razina)60%


(3) Ispit iz članka 1. točke 3. ovoga Pravilnika (L3 – Investicijsko savjetovanje) se sastoji od 3 kolegija koji obuhvaćaju sljedeće teme iz sadržaja kolegija:

Redni brojKolegijSadržajPotreban najmanji ostvareni postotak točnih odgovora za prolaznost po pojedinom sadržaju kolegija
1.ZAKONODAVNI I INSTITUCIONALNI OKVIR

a) Zakonodavni okvir i funkcioniranje tržišta kapitala, pravo trgovačkih društava, regulatorni okvir platnog prometa i kreditnih institucija.

b) Sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma, međunarodne mjere ograničavanja.

a) 60%

b) 60%

2.FINANCIJSKO -RAČUNOVODSTVENI DIO

a) Računovodstvo i financijsko izvještavanje, ekonomska politika, kvantitativne metode, teorija portfelja.

b) Financijske institucije i tržišta, analiza financijskih instrumenata i korporativne financije – razina III. (najviša razina), etički standardi u financijskoj industriji.

a) 60%

b) 60%

3.POSEBNI DIOPravila poslovnog ponašanja iz Zakona o tržištu kapitala i drugih relevantnih propisa – razina III (najviša razina).60%(4) Ispitna pitanja podijeljena su prema kolegijima i pripadajućim temama svakog sadržaja kolegija iz ovoga članka. Literatura za ispite iz kolegija »Zakonodavni i institucionalni okvir« odnosi se na pozitivne propise važeće u trenutku podnošenja prijave za pristupanje ispitu.

(5) Popis ispitne literature Hanfa objavljuje na svojoj internetskoj stranici.

Komisija

Članak 8.

(1) Obrazovni program i ispitni postupak za ispite iz članka 1. ovoga Pravilnika provodi Komisija. Hanfa Odlukom imenuje i razrješava predsjednika i zamjenika predsjednika Komisije, tajnika i zamjenika tajnika Komisije i članove Komisije.

(2) Način rada Komisije propisan je Poslovnikom o radu Komisije, koji donosi Hanfa.

Ispit

Članak 9.

(1) Ispit se polaže na hrvatskom jeziku, u pisanom obliku.

(2) Pri polaganju ispita zabranjeno je korištenje tehničkih pomagala, komunikacijskih te elektroničkih audio i video uređaja.

(3) Ako kandidat na ispitu koristi nedopuštena pomagala, remeti uredan tijek ispita ili bez prethodnog odobrenja napusti prostoriju u kojoj se ispit održava, osoba koja nadzire ispit udaljit će ga iz prostorije te mu neće dopustiti nastavak pisanja ispita.

(4) Smatra se da je kandidat uspješno položio ispit ako je ostvario postotak za prolaznost u skladu s uvjetima propisanim člankom 7. ovog Pravilnika.

(5) Uspjeh na ispitu ocjenjuje se s »položio« ili »nije položio«.

(6) Hanfa će u roku od 8 radnih dana od dana održavanja ispita na svojoj internetskoj stranici objaviti listu kandidata koji su položili ispit, objavom šifre kandidata navedene u zahtjevu za pristupanje ispitu te objaviti rok od najmanje 8 dana u kojem kandidat može ostvariti uvid u ispit.

(7) Ako kandidat smatra da mu zadaci nisu točno vrednovani, može u roku od osam dana od dana objave rezultata podnijeti pisanu predstavku Hanfi.

(8) Komisija će odgovoriti na predstavku kandidata najkasnije u roku od 8 dana od dana primitka predstavke te u slučaju opravdanosti iste, kandidata uključiti na listu kandidata koji su položili ispit.

(9) Osobi koja položi ispit, Hanfa će izdati Uvjerenje o položenom ispitu najkasnije u roku od 30 dana od dana polaganja ispita.

Polaganje razlika

Članak 10.

(1) Iznimno od odredbe članka 7. stavka 2., ispit za brokerske poslove obuhvaća:

1. kolegije iz članka 7. stavka 2. točke 3. ovoga Pravilnika za:

– osobu koja je stekla uvjerenje o položenom ispitu za ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova,

– osobu koja je stekla uvjerenje o položenom ispitu za ovlaštenog upravitelja mirovinskog osiguravajućeg društva na temelju Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (dalje u tekstu: ZMOD),

– osobu koja je stekla uvjerenje te ishodila i obnavljala licencu na temelju Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje (»Narodne novine«, broj 106/99, 63/00, 140/05., 107/07 i 114/11),

– osobu koja je položila ispit za stjecanje licence za upravljanje mirovinskim osiguravajućim društvom na temelju Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje (»Narodne novine«, broj 106/99, 63/00, 140/05., 107/07 i 114/11), a nije ishodila ili obnavljala licencu prije stupanja na snagu ZMOD-a.

2. kolegije iz članak 7. stavka 2. točke 2. i 3. ovoga Pravilnika za:

– osobu koja ima položen ispit za informiranje (L1) iz članka 1. točka 1. ovoga Pravilnika ili ZSE L1 certifikat

– osobu koja ima položen ispit »Investment foundation« u organizaciji CFA Instituta, neovisno kada je ispit položen.

(2) Iznimno od odredbe članka 7. stavka 3., ispit za investicijsko savjetovanje iz članka 1. točke 3. ovoga Pravilnika obuhvaća:

1. kolegije iz članka 7. stavka 3. točke 3. ovoga Pravilnika, za:

– osobu koja je stekla uvjerenje o položenom ispitu za ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova,

– osobu koja je stekla uvjerenje o položenom ispitu za ovlaštenog upravitelja mirovinskog osiguravajućeg društva na temelju ZMOD-a,

– osobu koja je stekla uvjerenje te ishodila i obnavljala licencu na temelju Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje (»Narodne novine«, broj 106/99, 63/00, 140/05., 107/07 i 114/11),

– osobu koja je položila ispit za stjecanje licence za upravljanje mirovinskim osiguravajućim društvom na temelju Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje (»Narodne novine«, broj 106/99, 63/00, 140/05., 107/07 i 114/11), a nije ishodila ili obnavljala licencu prije stupanja na snagu ZMOD-a.

2. kolegije iz članka 7. stavka 3. točke 2. i točke 3. ovoga Pravilnika, za osobu koja ima sljedeće priznate kvalifikacije za obavljanje brokerskih poslova prema Pravilniku o kvalifikacijama i kadrovskim uvjetima za pružanje investicijskih usluga (»Narodne novine« broj 83/18):

a) položen ispit za brokera položen u organizaciji Hanfe, neovisno o tome kada je ispit položen

b) položen ispit »Level 1« u organizaciji CFA Instituta, neovisno kada je ispit položen ili

c) položen ispit »Level 2« u organizaciji CFA Instituta, neovisno kada je ispit položen.

Članak 11.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obrazovnom programu i ispitu za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova, ovlaštenog upravitelja mirovinskog osiguravajućeg društva, brokera i investicijskog savjetnika (»Narodne novine«, broj 133/2015), u dijelu u kojem uređuje obrazovni program i ispite za brokera i investicijskog savjetnika.

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-01/01

Urbroj: 326-01-70-72-19-20

Zagreb, 14. listopada 2019.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.

OBRAZAC broj 1

PRIJAVA ZA POLAGANJE ISPITA

Uputa: Prijava mora biti u cijelosti popunjena i ispisana elektronički, uredno, čitljivo i bez naknadnog prepravljanja.

A) Podnosim prijavu za pristupanje ispitu za (zaokružiti):

☐ L1 Informiranje

☐ L2 Brokerski poslovi

☐ L3 Investicijsko savjetovanje

1. Ime i prezime:

2. Datum, mjesto i država rođenja:

3. Stupanj obrazovanja, stečeni naziv i zanimanje:

4. Adresa prebivališta/boravišta:

5. Adresa za prepisku u vezi s polaganjem Ispita:

6. Telefon:

7. E-mail:

8. OIB za državljane Republike Hrvatske, a za strane državljane OIB ili drugi identifikacijski broj:

9. Šifra kandidata: (šifru upisuje kandidat, tako da upiše redom inicijale svog imena i prezimena, zatim dvije jednoznamenkaste brojke i na kraju velikim tiskanim slovima po svom izboru tri velika tiskana slova, primjerice, šifra za kandidata Tomislava Horvata može biti: TH59AFC).

B) Pod uvjetom da položim ispit izabran u točki A) ove prijave, podnosim zahtjev za izdavanje Uvjerenja o položenom ispitu.

C) Podaci o ispitima položenima u organizaciji Hanfe (naziv i godina).

D) Podaci o ispitima položenima u organizaciji CFA instituta

E) Potvrda poslodavca o potrebnom radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima

VAŽNA NAPOMENA: bez upisane šifre kandidata Hanfa neće biti u mogućnosti pozvati kandidata na polaganje ispita. Ako se kandidat prijavljuje i za pohađanje Obrazovnog programa, njegova šifra na obrascu prijave za pristupanje Ispitu i obrascu prijave za pohađanje Obrazovnog programa mora biti jednaka.

Potpisnik ove prijave izjavljuje i svojim potpisom potvrđuje da su svi gore navedeni podaci istiniti i točni te je suglasan da se isti koriste prilikom izdavanja Uvjerenja o položenom ispitu.

Datum

__________________

Potpis

___________________


Prilog:

1. dokaz iz članka 5. stavka 1., 2., 3. ovog Pravilnika

2. dokaz o položenim ispitima iz točke 9. podtočke D) ovoga Obrasca i

3. dokaz o podmirenoj naknadi.

Napomena: kod podnošenja prijave za pristupanje ispitu za drugi rok za polaganje ispita prilaže se samo prilog broj 3.


OBRAZAC broj 2

PRIJAVA ZA POHAĐANJE OBRAZOVNOG PROGRAMA

Uputa: Prijava mora biti u cijelosti popunjen i ispisan elektronički, uredno, čitljivo i bez naknadnog prepravljanja.

Podnosim prijavu za pohađanje obrazovnog programa

1. Ime i prezime:

2. Datum, mjesto i država rođenja:

3. Stupanj obrazovanja, stečeni naziv i zanimanje:

4. Adresa prebivališta/boravišta:

5. Adresa za prepisku:

6. Telefon:

7. E-mail:

8. OIB za državljane Republike Hrvatske, a za strane državljane OIB ili drugi identifikacijski broj:

9. Šifra kandidata: (šifru upisuje kandidat, tako da upiše redom inicijale svog imena i prezimena, zatim dvije jednoznamenkaste brojke i na kraju velikim tiskanim slovima po svom izboru tri velika tiskana slova, primjerice, šifra za kandidata Tomislava Horvata može biti: TH59AFC).

VAŽNA NAPOMENA: bez upisane šifre kandidata Hanfa neće biti u mogućnosti pozvati kandidata na polaganje ispita. Šifra kandidata na obrascu prijave za pristupanje ispitu i obrascu prijave za pohađanje Obrazovnog programa mora biti jednaka.

Potpisnik ove prijave izjavljuje i svojim potpisom potvrđuje da su svi gore navedeni podaci istiniti i točni.

Datum

__________________

Potpis

___________________


Prilog:

1. dokaz o podmirenoj naknadi za pohađanje Obrazovnog programa.