Pravilnik o obrazovnom programu i ispitu za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova i stjecanje kvalifikacija za upravljanje mirovinskim osiguravajućim društvom

NN 99/2019 (18.10.2019.), Pravilnik o obrazovnom programu i ispitu za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova i stjecanje kvalifikacija za upravljanje mirovinskim osiguravajućim društvom

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2000

Na temelju članka 31. stavka 7. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 19/14,93/15, 64/18 i 115/18), članka 42. stavka 10. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 19/14, 29/18 i 115/18) i članka 38. stavka 10. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (»Narodne novine« broj 22/14, 29/18 i 115/18), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 14. listopada 2019. donosi

PRAVILNIK

O OBRAZOVNOM PROGRAMU I ISPITU ZA STJECANJE ZVANJA OVLAŠTENOG UPRAVITELJA MIROVINSKIH FONDOVA I STJECANJE KVALIFIKACIJA ZA UPRAVLJANJE MIROVINSKIM OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVOM

Uvodne odredbe

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj i trajanje obrazovnog programa, uvjeti za pristup ispitu i sadržaj ispita za:

1. stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova i

2. provjeru znanja i stjecanje kvalifikacija za upravljanje mirovinskim osiguravajućim društvom.

Obrazovni program

Članak 2.

(1) Obrazovne programe za ispite iz članka 1. ovoga Pravilnika (dalje u tekstu: Obrazovni program) organizira Hanfa.

(2) Hanfa na svojoj internetskoj stranici objavljuje rok za podnošenje prijave za pohađanje Obrazovnog programa. Prijave zaprimljene nakon proteka roka neće se uzeti u razmatranje.

(3) Obrazovni program sadrži kolegije iz članka 7. ovog Pravilnika i izvodi se prema rasporedu i sadržaju predavanja koji utvrđuje Hanfa.

(4) Pohađanje Obrazovnog programa nije uvjet za pristupanje ispitu.

(5) Uz prethodnu suglasnost Hanfe, Obrazovni program ili dio Obrazovnog programa mogu organizirati druge institucije.

(6) Obrazovni program iz stavka 1. ovoga članka može se organizirati zajedno s drugim obrazovnim programima koje provodi Hanfa.

Članak 3.

(1) Obrazovnom programu može pristupiti osoba koja je podnijela prijavu za pohađanje Obrazovnog programa, koja ispunjava uvjete iz članka 5. ovog Pravilnika te platila naknadu za pohađanje Obrazovnog programa.

(2) Hanfa će na internetskoj stranici objaviti:

– listu kandidata za pohađanje Obrazovnog programa (šifre navedene na Prijavi iz Obrasca broj 2 ovog Pravilnika) koji mogu pristupiti Obrazovnom programu,

– sadržaj, raspored, mjesto i vrijeme održavanja Obrazovnog programa.

(3) Ako se ne prijavi dovoljan broj kandidata za pohađanje Obrazovnog programa, isti se neće provesti, o čemu će Hanfa, kao i o postupku vraćanja uplaćene naknade, obavijestiti kandidate putem svoje internetske stranice.

Najava ispita

Članak 4.

(1) Hanfa će organizirati provođenje ispita iz članka 1. ovoga Pravilnika prema procijenjenim potrebama tržišta, na temelju iskazanog interesa za polaganje ispita, a najmanje jednom godišnje.

(2) Hanfa na svojoj internetskoj stranici objavljuje rok za podnošenje prijava za pristupanje ispitu iz članka 1. ovoga Pravilnika. Prijave zaprimljene nakon proteka roka neće se uzeti u razmatranje.

(3) Mjesto i vrijeme polaganja ispita iz članka 1. ovoga Pravilnika, kao i druge relevantne podatke za provođenje ispita, Hanfa će objaviti na svojoj internetskoj stranici.

Uvjeti za pristupanje ispitu

Članak 5.

(1) Ispitu iz članka 1. točke 1. i 2. ovoga Pravilnika može pristupiti osoba koja je podnijela prijavu za pristupanje ispitu na Obrascu broj 1. koji je sastavni dio ovog Pravilnika, podmirila naknadu za pristupanje ispitu te priložila dokaze o završenom jednom od sljedećih studija:

a) preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij, čijim završetkom je stečeno najmanje 300 ECTS bodova, ili

b) sveučilišni dodiplomski studij, čijim završetkom je stečena visoka stručna sprema, odnosno stručni dodiplomski studij, u trajanju od najmanje četiri godine čijim završetkom je stečena visoka stručna sprema, u skladu s posebnim propisima.

(2) Odgovarajući stupanj obrazovanja iz stavka 1. ovoga članka dokazuje se ovjerenom preslikom diplome, odnosno inozemnom ispravom kojom se dokazuje potreban stupanj obrazovanja prevedenom na hrvatski jezik od ovlaštenog sudskog tumača i ovjerenom u skladu sa zakonom koji propisuje legalizaciju isprava u međunarodnom prometu i međunarodnim propisima (Apostille – Haška Konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, od 5. listopada 1961. godine) odnosno u skladu s propisima Europske unije koji uređuju izuzeće od legalizacije javnih isprava izdanih od strane država članica odnosno koji uređuju pojednostavljivanje postupka prihvaćanja isprava izdanih od strane država članica odnosno dokumentom o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u svrhu zapošljavanja ili nastavka obrazovanja, izdanim od strane nadležnog tijela u Republici Hrvatskoj, kad je primjenjivo.

(3) Hanfa prema pravovremeno zaprimljenim prijavama utvrđuje listu kandidata koji zadovoljavaju uvjete iz ovoga članka i objavljuje ju na svojoj internetskoj stranici objavom šifre kandidata navedene u prijavi.

(4) Kandidat je prilikom pristupanja ispitu dužan predočiti važeći identifikacijski dokument s fotografijom, u protivnom neće biti u mogućnosti pristupiti ispitu. Važećim identifikacijskim dokumentom za državljane Republike Hrvatske smatraju se važeća osobna iskaznica, putovnica ili vozačka dozvola izdana od Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, a za strance putna isprava ili drugi dokument koji su važeći u skladu s propisima iz nadležnosti Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske.

(5) Ispitno razdoblje sastoji se od dva ispitna roka. Kandidat može podnijeti prijavu za pristupanje ispitu u prvom ili drugom ispitnom roku, a drugom ispitnom roku mogu pristupiti i kandidati koji nisu položili ispit na prvom ispitnom roku.

Naknade

Članak 6.

Polaznici Obrazovnog programa koji su ujedno kandidati za pristupanje ispitu plaćaju naknadu za pohađanje Obrazovnog programa, a kandidati za pristupanje ispitu plaćaju naknadu za pristupanje ispitu, kako je propisano pravilnikom Hanfe kojima je propisana obveza plaćanja te naknade.

Program za polaganje ispita i provjera uspješnosti

Članak 7.

(1) Ispit iz članka 1. točke 1. ovoga Pravilnika za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova sastoji se od 3 kolegija koji obuhvaćaju sljedeće teme iz sadržaja kolegija:

Redni brojKolegijSadržajPotreban najmanji ostvareni postotak točnih odgovora za prolaznost po pojedinom sadržaju kolegija
1.ZAKONODAVNI I INSTITUCIONALNI OKVIR

a) Zakonodavni okvir i funkcioniranje mirovinskog sustava, pravo trgovačkih društava, regulatorni okvir platnog prometa i kreditnih institucija.

b) Sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma, Zakonodavni okvir i funkcioniranje tržišta kapitala, međunarodne mjere ograničavanja.

a) 60%

b) 60%

2.FINANCIJSKO--RAČUNOVODSTVENI DIO

a) Računovodstvo i financijsko izvještavanje, ekonomska politika, kvantitativne metode, teorija portfelja.

b) Financijske institucije i tržišta, analiza financijskih instrumenata i korporativne financije, etički standardi u financijskoj industriji.

a) 60%

b) 60%

3.POSEBNI DIOOrganizacija i poslovanje mirovinskog društva i mirovinskih fondova, strateško i operativno upravljanje imovinom mirovinskih fondova, upravljanje rizicima u mirovinskom društvu i mirovinskim fondovima, izvještavanje o poslovanju mirovinskog društva i mirovinskih fondova, Središnji registar osiguranika te obvezno pravni odnosi među sudionicima u mirovinskom sustavu.60%


(2) Ispit iz članka 1. točke 2. ovoga Pravilnika za provjeru znanja i stjecanje kvalifikacija za upravljanje mirovinskim osiguravajućim društvom sastoji se od 3 kolegija koji obuhvaćaju sljedeće teme iz sadržaja kolegija:

Redni brojKolegijSadržajPotreban najmanji ostvareni postotak točnih odgovora za prolaznost po pojedinom sadržaju kolegija
1.ZAKONODAVNI I INSTITUCIONALNI OKVIR

a) Zakonodavni okvir i funkcioniranje mirovinskog sustava, pravo trgovačkih društava, regulatorni okvir platnog prometa i kreditnih institucija.

b) Sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma, Zakonodavni okvir i funkcioniranje tržišta kapitala, međunarodne mjere ograničavanja.

a) 60%

b) 60%

2.FINANCIJSKO – -RAČUNOVODSTVENI DIO

a) Računovodstvo i financijsko izvještavanje, ekonomska politika, kvantitativne metode, teorija portfelja.

b) Financijske institucije i tržišta, analiza financijskih instrumenata i korporativne financije, etički standardi u financijskoj industriji.

a) 60%

b) 60%

3.POSEBNI DIOAktuarstvo u mirovinskom osiguranju, Zakon o doživotnoj otpremnini i dokupu mirovine, organizacija i poslovanje mirovinskog osiguravajućeg društva, upravljanje rizicima u mirovinskom osiguravajućem društvu, mirovinski programi mirovinskog osiguravajućeg društva, Središnji registar osiguranika te obvezno pravni odnosi među sudionicima u mirovinskom sustavu.60%(3) Ispitna pitanja podijeljena su prema kolegijima i pripadajućim temama svakog sadržaja kolegija iz ovoga članka. Literatura za ispite iz kolegija »Zakonodavni i institucionalni okvir« odnosi se na pozitivne propise važeće u trenutku podnošenja prijave za pristupanje ispitu.

(4) Popis ispitne literature Hanfa objavljuje na svojoj internetskoj stranici.

Komisija

Članak 8.

(1) Obrazovni program i ispitni postupak za ispite iz članka 1. ovoga Pravilnika provodi Komisija. Hanfa Odlukom imenuje i razrješava predsjednika i zamjenika predsjednika Komisije, tajnika i zamjenika tajnika Komisije te članove Komisije.

(2) Način rada Komisije propisan je Poslovnikom o radu Komisije koji donosi Hanfa.

Ispit

Članak 9.

(1) Ispit se polaže na hrvatskom jeziku, u pisanom obliku.

(2) Pri polaganju ispita zabranjeno je korištenje tehničkih pomagala, komunikacijskih te elektroničkih audio i videouređaja.

(3) Ako kandidat na ispitu koristi nedopuštena pomagala, remeti uredan tijek ispita ili bez prethodnog odobrenja napusti prostoriju u kojoj se ispit održava, osoba koja nadzire ispit udaljit će ga iz prostorije te mu neće dopustiti nastavak pisanja ispita.

(4) Smatra se da je kandidat uspješno položio ispit ako je ostvario postotak za prolaznost u skladu s uvjetima propisanim člankom 7. ovog Pravilnika.

(5) Uspjeh na ispitu ocjenjuje se s »položio« ili »nije položio«.

(6) Hanfa će u roku od 8 radnih dana od dana održavanja ispita na svojoj internetskoj stranici objaviti listu kandidata koji su položili ispit, objavom šifre kandidata navedene u prijavi za pristupanje ispitu te objaviti rok od najmanje 8 dana u kojem kandidat može ostvariti uvid u ispit.

(7) Ako kandidat smatra da mu zadaci nisu točno vrednovani, može u roku od osam dana od od dana objave rezultata podnijeti pisanu predstavku Hanfi.

(8) Komisija će odgovoriti na predstavku kandidata najkasnije u roku od 8 dana od dana primitka predstavke te u slučaju opravdanosti iste, kandidata uključiti na listu kandidata koji su položili ispit.

(9) Osobi koja položi ispit, Hanfa će izdati Uvjerenje o položenom ispitu najkasnije u roku od 30 dana od dana polaganja ispita.

Polaganje razlika

Članak 10.

(1) Iznimno od odredbe članka 7. stavka 1., ispit za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova iz članka 1. točke 1. ovoga Pravilnika obuhvaća:

1. kolegije iz članka 7. stavka 1. točaka 1.a), 2.a) i 3. ovoga Pravilnika, za osobu koja ima sljedeće priznate kvalifikacije za obavljanje brokerskih poslova prema Pravilniku o kvalifikacijama i kadrovskim uvjetima za pružanje investicijskih usluga (»Narodne novine« broj 83/18):

a) položen ispit za brokera položen u organizaciji Hanfe, neovisno o tome kada je ispit položen

b) položen ispit »Level 1« u organizaciji CFA Instituta, neovisno kada je ispit položen

c) položen ispit »Level 2« u organizaciji CFA Instituta, neovisno kada je ispit položen

2. kolegije iz članka 7. stavka 1. točaka 1.a) i 3. ovoga Pravilnika, za osobu koja ima sljedeće priznate kvalifikacije za investicijsko savjetovanje prema Pravilniku o kvalifikacijama i kadrovskim uvjetima za pružanje investicijskih usluga:

a) položen ispit za investicijskog savjetnika u organizaciji Hanfe, neovisno o tome kada je ispit položen

b) položen ispit »Level 3« u organizaciji CFA Instituta, neovisno kada je ispit položen,

c) certifikat »CFA charter« koji izdaje CFA Institut.

3. kolegije iz članka 7. stavka 1. točke 1.a) i 3. ovoga Pravilnika, za osobu koja je položila ispit za stjecanje licence za upravljanje mirovinskim osiguravajućim društvom na temelju Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje (»Narodne novine«, broj 106/99, 63/00, 140/05, 107/07 i 114/11), a nije ishodila licencu prije stupanja na snagu Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (dalje u tekstu: ZMOD) i za osobu koja nije obnavljala licencu za upravitelja mirovinskog osiguravajućeg društva,

4. kolegije iz članka 7. stavka 1. točke 3. ovoga Pravilnika, za osobu koja je položila ispit za stjecanje licence za upravljanje mirovinskim osiguravajućim društvom i koja je ishodila licencu za upravitelja mirovinskim osiguravajućim društvom te istu obnavljala u skladu s odredbama Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje (»Narodne novine«, broj 106/99, 63/00, 140/05, 107/07 i 114/11) i za osobu koja je stekla uvjerenje o položenom ispitu za ovlaštenog upravitelja mirovinskog osiguravajućeg društva na temelju ZMOD-a.

(2) Iznimno od odredbe članka 7. stavka 2., ispit za stjecanje kvalifikacija za upravljanje mirovinskim osiguravajućim društvom iz članka 1. točke 2. ovoga Pravilnika obuhvaća:

1. kolegije iz članka 7. stavka 2. točaka 1.a), 2.a) i 3. ovoga Pravilnika, za osobu koja ima sljedeće priznate kvalifikacije za obavljanje brokerskih poslova prema Pravilniku o kvalifikacijama i kadrovskim uvjetima za pružanje investicijskih usluga (»Narodne novine« broj 83/18):

a) položen ispit za brokera položen u organizaciji Hanfe, neovisno o tome kada je ispit položen

b) položen ispit »Level 1« u organizaciji CFA Instituta, neovisno kada je ispit položen

c) položen ispit »Level 2« u organizaciji CFA Instituta, neovisno kada je ispit položen

2. kolegije iz članka 7. stavka 2. točaka 1.a) i 3. ovoga Pravilnika, za osobu koja ima sljedeće priznate kvalifikacije za investicijsko savjetovanje prema Pravilniku o kvalifikacijama i kadrovskim uvjetima za pružanje investicijskih usluga:

a) položen ispit za investicijskog savjetnika u organizaciji Hanfe, neovisno o tome kada je ispit položen

b) položen ispit »Level 3« u organizaciji CFA Instituta, neovisno kada je ispit položen,

c) certifikat »CFA charter« koji izdaje CFA Institut.

3. kolegije iz članka 7. stavka 2. točke 3. ovoga Pravilnika, za osobu koja je stekla uvjerenje o položenom ispitu za ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova,

4. kolegije iz članka 7. stavka 2. točke 1.a) ovoga Pravilnika za osobu koja je položila ispit za stjecanje licence za upravljanje mirovinskim osiguravajućim društvom na temelju Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje (»Narodne novine«, broj 106/99, 63/00, 140/05, 107/07), a nije ishodila licencu prije stupanja na snagu ZMOD-a i za osobu koja nije obnavljala licencu za upravitelja mirovinskog osiguravajućeg društva.

Članak 11.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obrazovnom programu i ispitu za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova, ovlaštenog upravitelja mirovinskog osiguravajućeg društva, brokera i investicijskog savjetnika (»Narodne novine«, broj 133/2015), u dijelu u kojem uređuje obrazovni program i ispite za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova i stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskog osiguravajućeg društva.

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-03/05

Urbroj: 326-01-70-72-19-4

Zagrebu, 14. listopada 2019.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.

OBRAZAC broj 1

PRIJAVA ZA PRISTUPANJE ISPITU

Uputa: Prijava mora biti u cijelosti popunjena i ispisana elektronički, uredno, čitljivo i bez naknadnog prepravljanja.

A) Podnosim prijavu za pristupanje ispitu za (zaokružiti):

☐ upravitelja mirovinskim fondovima

☐ stjecanje kvalifikacija za upravljanje mirovinskim osiguravajućim društvom

1. Ime i prezime:

2. Datum, mjesto i država rođenja:

3. Stupanj obrazovanja, stečeni naziv i zanimanje:

4. Adresa prebivališta/boravišta:

5. Adresa za prepisku u vezi s polaganjem Ispita:

6. Telefon:

7. E-mail:

8. OIB za državljane Republike Hrvatske, a za strane državljane OIB ili drugi identifikacijski broj:

9. Šifra kandidata: (šifru upisuje kandidat, tako da upiše redom inicijale svog imena i prezimena, zatim dvije jednoznamenkaste brojke i na kraju velikim tiskanim slovima po svom izboru tri velika tiskana slova, primjerice, šifra za kandidata Tomislava Horvata može biti: TH59AFC).

B) Pod uvjetom da položim ispit izabran u točki A) ove prijave, podnosim zahtjev za izdavanje Uvjerenja o položenom ispitu.

C) Podaci o ispitima položenima u organizaciji Hanfe (naziv i godina)

D) Podaci o ispitima položenima u organizaciji CFA Instituta

VAŽNA NAPOMENA: bez upisane šifre kandidata Hanfa neće biti u mogućnosti pozvati kandidata na polaganje ispita. Ako se kandidat prijavljuje i za pohađanje Obrazovnog programa, njegova šifra na obrascu prijave za pristupanje ispitu i obrascu prijave za pohađanje Obrazovnog programa mora biti jednaka.

Potpisnik ove prijave izjavljuje i svojim potpisom potvrđuje da su svi gore navedeni podaci istiniti i točni te je suglasan da se isti koriste prilikom izdavanja Uvjerenja o položenom ispitu.

Datum

__________________

Potpis

___________________


Prilog:

1. dokaz iz članka 5. stavka 1. ovog Pravilnika

2. dokaz o položenim ispitima iz točke 9. podtočke D) ovoga obrasca, kada je primjenjivo i

3. dokaz o podmirenoj naknadi.

Napomena: kod podnošenja prijave za pristupanje ispitu za drugi rok za polaganje ispita prilaže se samo prilog broj 3.


OBRAZAC broj 2

PRIJAVA ZA POHAĐANJE OBRAZOVNOG PROGRAMA

Uputa: Prijava mora biti u cijelosti popunjena i ispisana elektronički, uredno, čitljivo i bez naknadnog prepravljanja.

Podnosim prijavu za pohađanje obrazovnog programa

1. Ime i prezime:

2. Datum, mjesto i država rođenja:

3. Stupanj obrazovanja, stečeni naziv i zanimanje:

4. Adresa prebivališta/boravišta:

5. Adresa za prepisku:

6. Telefon:

7. E-mail:

8. OIB za državljane Republike Hrvatske, a za strane državljane OIB ili drugi identifikacijski broj:

9. Šifra kandidata: (šifru upisuje kandidat, tako da upiše redom inicijale svog imena i prezimena, zatim dvije jednoznamenkaste brojke i na kraju velikim tiskanim slovima po svom izboru tri velika tiskana slova, primjerice, šifra za kandidata Tomislava Horvata može biti: TH59AFC).

VAŽNA NAPOMENA: bez upisane šifre kandidata Hanfa neće biti u mogućnosti pozvati kandidata na polaganje ispita. Šifra kandidata na obrascu prijave za pristupanje ispitu i obrascu prijave za pohađanje Obrazovnog programa mora biti jednaka.

Potpisnik ove prijave izjavljuje i svojim potpisom potvrđuje da su svi gore navedeni podaci istiniti i točni.


Datum

__________________

Potpis

___________________


Prilog:

1. dokaz o podmirenoj naknadi za pohađanje Obrazovnog programa.