Pravilnik o redovitim izvješćima mirovinskog osiguravajućeg društva

NN 99/2019 (18.10.2019.), Pravilnik o redovitim izvješćima mirovinskog osiguravajućeg društva

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2001

Na temelju članka 102. stavka 3. i članka 106. stavka 3. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (»Narodne novine« broj 22/14, 29/18 i 115/18) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 14. listopada 2019. donosi

PRAVILNIK

O REDOVITIM IZVJEŠĆIMA MIROVINSKOG OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA

Uvodna odredba

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj redovitih izvješća koje mirovinsko osiguravajuće društvo (dalje u tekstu: Društvo) dostavlja Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Hanfa) te način i rokovi tog izvještavanja.

Sadržaj izvješća te način i rokovi izvještavanja

Članak 2.

(1) Društvo je dužno pisano izvještavati Hanfu:

1. o upisu promjene podataka u sudskom registru za Društvo ili podružnicu dostavljanjem prijave s prilozima, u roku od 5 dana od dostave sudskom registru, a rješenja o upisu u sudski registar najkasnije u roku od 5 dana od njegova primitka,

2. o sazivu Glavne skupštine, dostavljanjem poziva za Glavnu skupštinu s dnevnim redom i prijedlogom odluka u roku od 5 dana od dana donošenja odluke o sazivanju Glavne skupštine, a nakon održane Glavne skupštine dostavljanjem zapisnika zajedno s prilozima zapisniku i s odlukama koje su donesene na Glavnoj skupštini, u roku od 5 dana od dana održavanja Glavne skupštine,

3. o imateljima dionica Društva te o stjecanju, odnosno promjeni imatelja kvalificiranih udjela u Društvu, dostavljanjem osobnih podataka i prebivališta, odnosno naziva i sjedišta dioničara Društva, nominalnog iznosa dionica koje posjeduju i postotka udjela u glasačkim pravima odnosno temeljnom kapitalu Društva, kao i o stjecanju manjem od 10%, ako postoji utjecaj na upravljanje Društvom i navesti način stjecanja, bez odlaganja,

4. o imenovanju odnosno prestanku obavljanja funkcije člana nadzornog odbora, člana uprave, upravnog odbora, izvršnog direktora i prokurista, dostavljanjem odluke o njihovom imenovanju i prestanku obavljanja funkcije na koju su imenovani, u roku od 8 dana od donošenja odluke odnosno primljene obavijesti,

5. o imenovanju nositelja ključnih funkcija te o svim značajnim informacijama koje utječu na poslovni ugled i iskustvo te o prestanku i razlozima prestanka obavljanja ključne funkcije, zatim o imenovanju i razrješenju imenovanog ovlaštenog aktuara i upravitelja tehničkih pričuva, dostavljanjem obrazložene obavijesti o imenovanju odnosno razrješenju tih osoba, u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o imenovanju odnosno razrješenju,

6. o planiranim organizacijskim promjenama Društva, u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o tome,

7. o ulaganjima na temelju kojih je Društvo izravno ili neizravno steklo, povećalo ili smanjilo kvalificirani udjel u drugoj pravnoj osobi dostavljanjem preslika ugovora ili druge isprave o stjecanju odnosno smanjenju kvalificiranog udjela, u roku od 8 dana od dana od stjecanja ili smanjenja tog udjela,

8. o prestanku obavljanja poslova iz članka 9. Zakona za koje je Društvo dobilo odobrenje za rad Hanfe, bez odlaganja,

9. ako je ugrožena likvidnost, odnosno solventnost Društva ili se financijski položaj Društva izmijeni do mjere da Društvo ne dostiže granicu solventnosti, dostavljanjem obrazloženog izvješća, bez odlaganja te sukladno članku 82. Zakona obavijestiti Hanfu o mjerama odnosno prijedlozima mjera, u roku od 8 dana od njihova donošenja,

10. ako nastupe razlozi za prestanak, odnosno oduzimanje odobrenja za rad za obavljanje poslova Društva, dostavljanjem dokumentiranog izvješća bez odlaganja,

11. o pravilima mirovinskih programa Društva i njihovim promjenama, u roku od 8 dana od njihovog donošenja,

(2) Društvo je dužno obavještavati Hanfu o tehničkoj podlozi koju upotrebljava pri izračunu predloženih jediničnih iznosa mirovina i zajamčenih isplata imenovanim korisnicima tako da najmanje 60 dana prije početka njihove primjene dostavi potpisano mišljenje ovlaštenog aktuara o istima s obrazloženjem koje će u sebi sadržavati (ovisno o vrsti i obliku mirovinskog programa): pripadajuća pravila i ugovor za mirovinski program, primijenjene tablice smrtnosti i/ili ostale tablice vjerojatnosti (iste je potrebno dostaviti u elektroničkom i u pisanom obliku), uračunate troškove za izračun mirovine, formulu i primjer izračuna uračunatih troškova, formulu i primjer izračuna mirovine i tablice predloženih jediničnih iznosa mirovine, uračunatu kamatnu stopu za izračun mirovine i tehničke pričuve, formulu i primjer izračuna tehničkih pričuva po svim godinama trajanja odnosno očekivanog trajanja osiguranja.

Članak 3.

(1) Ako osoba koja je dobila odobrenje Hanfe za stjecanje kvalificiranog udjela u Društvu namjerava otpustiti svoje dionice tako da bi se zbog toga njen udjel smanjio ispod granice za koju je dobila odobrenje, mora obavijestiti Hanfu, o načinu otpuštanja i namjeravanom stjecatelju tih dionica, najmanje 8 dana prije namjeravanog otpuštanja.

(2) Imatelj kvalificiranog udjela u Društvu dužan je bez odgađanja pisano obavijestiti Hanfu ako više ne ispunjava uvjete propisane člankom 24. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima ili o postojanju drugih okolnosti koje utječu ili bi mogle utjecati na procjenu primjerenosti imatelja kvalificiranog udjela u smislu odredbi tog Zakona.

(3) Društvo je dužno do 30. travnja tekuće godine dostaviti obavijest Hanfi o izvršenoj provjeri ispunjavanja uvjeta imatelja kvalificiranog udjela i njegovih suradnika iz članka 24. Zakona.

Članak 4.

(1) Društvo je dužno Hanfi dostavljati dokumentaciju iz članka 2. ovog Pravilnika na način i u skladu s Tehničkom uputom za korištenje servisa unosa WEB obrazaca i dostavu dokumentacije u elektroničkom obliku i Uputom za popunjavanje WEB obrazaca za društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje i Hrvatski ured za osiguranje.

(2) Smatra se da je Društvo dostavilo dokumentaciju iz članka 2. ovoga Pravilnika u trenutku kada je dokumentacija zabilježena na poslužitelju za slanje takve dokumentacije.

(3) U opravdanim slučajevima tehničke nemogućnosti dostave ili dostave koja nije pravilno izvršena (pr. kvar na sustavu, nemogućnost čitanja zaprimljene dokumentacije i sl.) na način propisan stavkom 1. ovoga članka, Društvo je dužno dokumentaciju dostaviti u pisanom obliku, neposredno ili poštom u svrhu pravodobnog izvješćivanja. Društvo je dužno dostaviti dokumentaciju na način propisan stavkom 1. ovoga članka čim prestanu razlozi nemogućnosti takve dostave, a najkasnije u roku od 8 dana od prestanka okolnosti koje su prouzročile tehničku nemogućnost takve dostave.

(4) Osim dokumentacije propisane člankom 2. ovoga Pravilnika, Društvo je dužno dostaviti na zahtjev Hanfe i drugu dokumentaciju ili podatke za potrebe nadzora ili za obavljanje drugih poslova iz nadležnosti i djelokruga Hanfe u vezi s poslovanjem Društva, na način kako je propisano odredbama ovoga članka i u roku određenom u zahtjevu.

(5) Hanfa može, u slučaju potrebe, zatražiti od Društva dostavu određene dokumentacije propisane ovim Pravilnikom i u izvorniku ili ovjerenoj preslici, neovisno o izvršenoj dostavi u elektroničkom obliku.

Stupanje na snagu

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-04/06

Urbroj: 326-01-70-72-19-1

Zagreb, 14. listopada 2019.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.