Uredba o prestanku važenja Uredbe o kriterijima za dodjelu zamjenskog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske ovlaštenicima naknade za oduzeto poljoprivredno zemljište temeljem Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine

NN 106/2019 (6.11.2019.), Uredba o prestanku važenja Uredbe o kriterijima za dodjelu zamjenskog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske ovlaštenicima naknade za oduzeto poljoprivredno zemljište temeljem Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2115

Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 31. listopada 2019. godine donijela

UREDBU

O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O KRITERIJIMA ZA DODJELU ZAMJENSKOG POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE OVLAŠTENICIMA NAKNADE ZA ODUZETO POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE TEMELJEM ZAKONA O NAKNADI ZA IMOVINU ODUZETU ZA VRIJEME JUGOSLAVENSKE KOMUNISTIČKE VLADAVINE

Članak 1.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o kriterijima za dodjelu zamjenskog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske ovlaštenicima naknade za oduzeto poljoprivredno zemljište temeljem Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (»Narodne novine«, br. 93/15 i 70/16).

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/19-03/87

Urbroj: 50301-25/14-19-2

Zagreb, 31. listopada 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.