Pravilnik o programu i načinu provedbe stručnog usavršavanja predsjednika sudova i državnih odvjetnika

NN 106/2019 (6.11.2019.), Pravilnik o programu i načinu provedbe stručnog usavršavanja predsjednika sudova i državnih odvjetnika

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

2123

Na temelju članka 30.a stavka 3. Zakona o sudovima (»Narodne novine«, broj 28/13, 33/15, 82/15 i 67/18) i članka 55. stavka 3. Zakona o državnom odvjetništvu (»Narodne novine«, broj 67/18), ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O PROGRAMU I NAČINU PROVEDBE STRUČNOG USAVRŠAVANJA PREDSJEDNIKA SUDOVA I DRŽAVNIH ODVJETNIKA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se program i način provedbe stručnog usavršavanja predsjednika sudova te državnih odvjetnika i čelnika posebnih državnih odvjetništava (dalje u tekstu: čelnici pravosudnih tijela) za obavljanje poslova sudske odnosno državnoodvjetničke uprave.

Članak 2.

(1) Nakon prvog stupanja na dužnost čelnici pravosudnih tijela dužni su u roku od godine dana od dana stupanja na dužnost pohađati osnovnu edukaciju za obavljanje poslova sudske odnosno državnoodvjetničke uprave.

(2) Obveza iz stavka 1. ovog članka ne odnosi se na predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske i Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske.

(3) Osnovnoj edukaciji iz stavka 1. ovog članka mogu prisustvovati i drugi pravosudni dužnosnici i službenici koji sudjeluju u obavljanju poslova sudske i državnoodvjetničke uprave.

Članak 3.

(1) Osnovnu edukaciju iz članka 2. ovog Pravilnika provodi Pravosudna akademija.

(2) Osnovna edukacija u najkraćem trajanju od 60 sati, obvezno obuhvaća sadržaje iz sljedećih područja:

1. Organizacija rada pravosudnog tijela

– ustrojstvo unutarnjeg poslovanja

– upravljanje ljudskim resursima i stručni poslovi u vezi s ostvarivanjem dužnosti i prava pravosudnih dužnosnika te službenika i namještenika

– nadzor nad zaštitom osobnih podataka

– nadzor nad zaštitom tajnosti klasificiranih podataka

– komunikacijske i upravljačke vještine

2. Upravljanje sredstvima za rad, imovinom i informacijskim sustavom

– nadzor nad financijsko-materijalnim poslovanjem

– osnove javne i jednostavne nabave

– upravljanje zgradom i nekretninama te drugom imovinom dodijeljenim na korištenje

– korištenje informacijskog sustava

3. Odnosi s javnošću i međunarodna suradnja

– davanje obavijesti o radu pravosudnog tijela

– odnosi s medijima

– međunarodna suradnja i poslovi protokola.

(3) Detaljni program i trajanje pojedinih nastavnih cjelina osnovne edukacije iz članka 3. ovog Pravilnika određuje Programsko vijeće Pravosudne akademije.

(4) Mjesto i vrijeme održavanja osnovne edukacije iz članka 3. ovog Pravilnika određuje Pravosudna akademija, vodeći računa da se svim čelnicima pravosudnih tijela iz članka 2. stavka 1. ovog Pravilnika omogući pohađanje osnovne edukacije u roku od godine dana od dana stupanja na dužnost.

(5) Potvrdu o završenoj osnovnoj edukaciji čelnika pravosudnih tijela iz članka 2. stavka 1. ovog Pravilnika Pravosudna akademija dostavlja čelniku pravosudnog tijela koji je pohađao edukaciju, čelniku neposredno višeg pravosudnog tijela te Državnom sudbenom vijeću odnosno Državnoodvjetničkom vijeću u roku od trideset dana od završetka edukacije.

Članak 4.

(1) Nakon pohađanja osnovne edukacije čelnici pravosudnih tijela dužni su se kontinuirano stručno usavršavati za obavljanje poslova sudske odnosno državnoodvjetničke uprave, posebno vodeći računa o izmjenama mjerodavnih propisa te utvrđenim potrebama u radu.

(2) Stručno usavršavanje iz stavka 1. ovog članka može se pohađati u Pravosudnoj akademiji te drugim tijelima i institucijama.

(3) Čelnici pravosudnih tijela mogu Pravosudnoj akademiji predlagati područja i teme svog stručnog usavršavanja.

Članak 5.

Osnovnu edukaciju pravosudnih dužnosnika za obavljanje poslova sudske odnosno državnoodvjetničke uprave Pravosudna akademija organizirat će za sve čelnike pravosudnih tijela iz članka 2. stavka 1. ovog Pravilnika koji u vrijeme stupanja na snagu ovog Pravilnika obnašaju dužnost u roku od godine dana od stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-01/100074

Urbroj: 514-04-02-01-01/2-19-03

Zagreb, 3. listopada 2019.

Ministar
Dražen Bošnjaković, v. r.