Pravilnik o postupku izbora pravosudnih inspektora i načinu provedbe inspekcijskih nadzora

NN 106/2019 (6.11.2019.), Pravilnik o postupku izbora pravosudnih inspektora i načinu provedbe inspekcijskih nadzora

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

2124

Na temelju članka 80. stavka 3. Zakon o sudovima (»Narodne novine«, broj 28/13, 33/15, 82/15 i 67/18) i članka 70. stavka 3. Zakona o državnom odvjetništvu (»Narodne novine«, broj 67/18) ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O POSTUPKU IZBORA PRAVOSUDNIH INSPEKTORA I NAČINU PROVEDBE INSPEKCIJSKIH NADZORA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se postupak izbora pravosudnih inspektora i način provedbe inspekcijskih nadzora nad pravilnim i zakonitim obavljanjem poslova sudske uprave u sudovima i državnoodvjetničke uprave u državnim odvjetništvima.

Članak 2.

(1) Poslove nadzora nad pravilnim i zakonitim obavljanjem poslova sudske uprave u sudovima i državnoodvjetničke uprave u državnim odvjetništvima obavljaju pravosudni inspektori.

(2) Pravosudni inspektori mogu biti službenici ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa te predsjednici sudova i suci odnosno državni odvjetnici i zamjenici državnih odvjetnika (dalje u tekstu: pravosudni dužnosnici) raspoređeni na rad u ministarstvo nadležno za obavljanje poslova pravosuđa koji ispunjavaju zakonom propisane uvjete.

Članak 3.

Za iskazivanje interesa za raspored pravosudnih dužnosnika na mjesta pravosudnih inspektora na mrežnoj stranici ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa i na mrežnim stranicama pravosudnih tijela može se objaviti javni poziv.

Članak 4.

(1) Pravosudni dužnosnici raspoređuju se na mjesta pravosudnih inspektora odlukom ministra nadležnog za poslove pravosuđa.

(2) Prije donošenja odluke iz stavka 1. ovog članka pribavlja se suglasnost predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske odnosno Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske.

Članak 5.

(1) U provedbi pojedinih inspekcijskih nadzora, uz suglasnost predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske odnosno Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske, mogu sudjelovati pravosudni dužnosnici koji nisu raspoređeni na mjesto pravosudnog inspektora.

(2) U provedbi pojedinih inspekcijskih nadzora mogu sudjelovati službenici ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa koji obavljaju poslove pravosudne uprave odnosno, uz suglasnost čelnika pravosudnih tijela, službenici pravosudnih tijela koji imaju odgovarajuća stručna znanja za pojedine vrste nadzora.

Članak 6.

(1) Inspekcijski nadzor provodi se u skladu s godišnjim planom nadzora, kojeg na prijedlog čelnika ustrojstvene jedinice nadležne za pravosudnu inspekciju donosi ministar nadležan za poslove pravosuđa do kraja kalendarske godine za iduću godinu (redoviti inspekcijski nadzor).

(2) U godišnjem planu nadzora navest će se i sudovi i državna odvjetništva u kojima je prema rezultatima nadzora provedenog tijekom kalendarske godine u idućoj kalendarskoj godini potrebno ponoviti nadzor (kontrolni inspekcijski nadzor).

(3) Prijedlog za provedbu izvanrednog inspekcijskog nadzora mogu dati predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske, Glavni državni odvjetnik Republike Hrvatske, predsjednik neposredno višeg suda, državni odvjetnik u neposredno višem državnom odvjetništvu te predsjednik Državnog sudbenog vijeća i Državnoodvjetničko vijeće.

(4) Ministar nadležan za poslove pravosuđa može odrediti provođenje izvanrednog inspekcijskog nadzora i bez prijedloga iz stavka 3. ovog članka.

Članak 7.

(1) Provedba inspekcijskog nadzora određuje se rješenjem ministra nadležnog za poslove pravosuđa.

(2) Rješenje o provedbi neposrednog inspekcijskog nadzora dostavit će se nadziranom sudu odnosno državnom odvjetništvu, najkasnije dan prije početka nadzora.

(3) Iznimno od stavka 2. ovog članka, neposredan inspekcijski nadzor može biti proveden i bez prethodne dostave rješenja, u slučaju postojanja razloga za hitno postupanje.

Članak 8.

Inspekcijski nadzor provodi se kao:

1. neposredan inspekcijski nadzor, izravnim uvidom u dokumentaciju, podatke, uvjete i način rada nadziranog suda odnosno državnog odvjetništva,

2. posredan inspekcijski nadzor, uvidom u dostavljenu dokumentaciju i podatke nadziranog suda odnosno državnog odvjetništva.

Članak 9.

(1) Predsjednik nadziranog suda odnosno državni odvjetnik u nadziranom državnom odvjetništvu dužni su omogućiti nesmetanu provedbu inspekcijskog nadzora, što uključuje osiguranje radnog prostora za provedbu nadzora, korištenje tehničkih pomagala, dokumentacije i podataka koji su predmet nadzora.

(2) U provedbi nadzora od čelnika pravosudnog tijela i drugih zaposlenih prema potrebi se mogu uzimati izjave.

Članak 10.

(1) O provedenom inspekcijskom nadzoru sastavlja se zapisnik koji mora sadržavati podatke o utvrđenim činjenicama, mjerama koje se predlažu poduzeti radi otklanjanja utvrđenih nepravilnosti i nezakonitosti, mjerama koje se predlažu poduzeti radi povećanja učinkovitosti u radu suda odnosno državnog odvjetništva te rokove za poduzimanje predloženih mjera.

(2) Zapisnik može sadržavati prijedlog ministru nadležnom za poslove pravosuđa da iz osnova predviđenih zakonom podnese prijedlog za razrješenje predsjednika nadziranog suda odnosno državnog odvjetnika u nadziranom državnom odvjetništvu.

Članak 11.

(1) Zapisnik o inspekcijskom nadzoru dostavlja se predsjedniku nadziranog suda odnosno državnom odvjetniku u nadziranom državnom odvjetništvu koji su se dužni pisano očitovati na zapisnik, najkasnije u roku od osam dana od dana zaprimanja.

(2) Zapisnik o provedenom inspekcijskom nadzoru i očitovanje predsjednika nadziranog suda dostavit će se predsjedniku Vrhovnog suda Republike Hrvatske, predsjedniku neposrednog višeg suda i Državnom sudbenom vijeću.

(3) Zapisnik o provedenom inspekcijskom nadzoru i očitovanje državnog odvjetnika u nadziranom državnom odvjetništvu dostavit će se Glavnom državnom odvjetniku Republike Hrvatske, državnom odvjetniku neposredno višeg državnog odvjetništva i Državnoodvjetničkom vijeću.

Članak 12.

(1) Predsjednik nadziranog suda odnosno državni odvjetnik u nadziranom državnom odvjetništvu dužni su otkloniti utvrđene nepravilnosti u radu sudske odnosno državnoodvjetničke uprave u rokovima utvrđenim u zapisniku o provedenom nadzoru.

(2) O poduzetim mjerama predsjednik nadziranog suda dužan je pisanim putem obavijestiti predsjednika neposredno višeg suda, predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske, ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa i Državno sudbeno vijeće.

(3) O poduzetim mjerama državni odvjetnik u nadziranom državnom odvjetništvu dužan je pisanim putem obavijestiti državnog odvjetnika u neposredno višem državnom odvjetništvu, Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske, ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa i Državnoodvjetničko vijeće.

Članak 13.

(1) Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa pravosudnim inspektorima izdaje službenu iskaznicu na obrascu broj 1 koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

(2) Službena iskaznica pravosudnih inspektora služi za dokazivanje njihovog identiteta i ovlasti pred pravosudnim tijelima.

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-01/100072

Urbroj: 514-04-02-01-01/2-19-02

Zagreb, 3. listopada 2019.

Ministar
Dražen Bošnjaković, v. r.

PRILOG

OBRAZAC BROJ 1 (85x55 mm)

1. stranica

2. stranica