Pravilnik o izmjenama Pravilnika o utvrđivanju lista stečajnih upravitelja

NN 106/2019 (6.11.2019.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o utvrđivanju lista stečajnih upravitelja

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

2125

Na temelju članka 78. stavka 7. Stečajnog zakona (»Narodne novine«, broj 71/15 i 104/17) ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU LISTA STEČAJNIH UPRAVITELJA

Članak 1.

U Pravilniku o utvrđivanju lista stečajnih upravitelja (»Narodne novine«, broj 104/15) u članku 3. točki 2. riječ: »ETC« zamjenjuje se s riječju: »ECTS«.

Članak 2.

U članku 4. točki 2. riječ: »ETC« zamjenjuje se s riječju: »ECTS«.

Članak 3.

U članku 5. stavku 2. točka 5. mijenja se i glasi:

»5. koja je nesposobna za plaćanje.«.

Članak 4.

U članku 6. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Kao dokaz o ispunjavanju pretpostavki za dostojnost iz članka 5. stavka 2. točki 1. i 5. ovog Pravilnika podnositelj zahtjeva za upis na listu stečajnih upravitelja dužan je dostaviti uvjerenje da se protiv njega ne vodi kazneni postupak za kazneno djelo koje se pokreće po službenoj dužnosti koje ne može biti starije od osam dana te potvrdu Financijske agencije iz koje proizlazi da nije nesposoban za plaćanje.«.

Članak 5.

U članku 10. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Pravomoćna rješenja o razrješenju povjerenika, privremenog stečajnog upravitelja, stečajnog upravitelja i stečajnog povjerenika te izrečenim novčanim kaznama povjerenicima, privremenim stečajnim upraviteljima, stečajnim upraviteljima i stečajnim povjerenicima sudovi su dužni bez odgode dostaviti ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa elektroničkim putem.«.

Članak 6.

U članku 11. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Stečajnim upraviteljima izdaje se službena iskaznica. Zahtjev za izdavanje službene iskaznice stečajni upravitelji podnose ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa nakon upisa na listu stečajnih upravitelja.«.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-01/112

Urbroj: 514-04-02/1-19-18

Zagreb, 3. listopada 2019.

Ministar
Dražen Bošnjaković, v. r.