Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere »Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa«

NN 106/2019 (6.11.2019.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere »Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa«

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2127

Na temelju članka 55. stavka 6. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/17, 130/17 i 14/19), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE »RIBARSKE LUKE, ISKRCAJNA MJESTA, BURZE RIBA I ZAKLONIŠTA«

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere »Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa« (»Narodne novine«, broj 3/18, 64/18 i 38/19), u članku 2. stavku 1. nakon točke j) dodaje se nova točka k) koja glasi:

»k) »Radni dan« – svaki dan koji nije subota, nedjelja ili blagdan odnosno svaki dan kad Upravljačko tijelo radi«.

Dosadašnje točke k), l), m), n), o), p), q) i r) postaju točke l), m), n), o), p), q), r) i s).

Članak 2.

U članku 7. stavku 7. riječi: »Uputa za čuvanje dokumentacije nalazi se u Prilogu III. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.« zamjenjuju se riječima: »Uputa za čuvanje dokumentacije dostupna je na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/propisi-smjernice/).«.

U stavku 10. riječi: »Pravila i upute za provedbu mjera informiranja i promidžbe nalaze se u Prilogu II. ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.« zamjenjuju se riječima: »Pravila i upute za provedbu mjera informiranja i promidžbe dostupna su na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/propisi-smjernice/).«.

U stavku 13. riječi: »točke k)« zamjenjuju se riječima: »točke l)«.

Članak 3.

U članku 9. stavku 1. riječi: »u tiskanom obliku« brišu se.

Članak 4.

U članku 10. stavku 4. riječi: »Korisnik je dužan dostaviti traženu dokumentaciju preporučenom poštom s povratnicom ili osobno Upravljačkom tijelu u roku od deset radnih dana.« zamjenjuju se riječima: »Korisnik je dužan dostaviti traženu dokumentaciju Upravljačkom tijelu u roku od deset radnih dana od prvog sljedećeg dana nakon dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu.«.

Članak 5.

U članku 14. stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Upravljačko tijelo će za zaprimljene Zahtjeve za odobrenje promjena iz stavaka 2., 3. i 4. ovoga članka provjeriti uvjete i kriterije prihvatljivosti sukladno ovom Pravilniku, te u slučaju odobrenja promjena donijeti Odluku o izmjeni Odluke o dodjeli sredstava ili Odluku o odbijanju promjena.«.

Iza stavka 6. dodaje se novi stavak 7. koji glasi:

»(7) Iznimno od stavka 6. ovoga članka, u slučaju odobrenja promjena koje nemaju utjecaj na Odluku o dodjeli sredstava, Upravljačko tijelo će donijeti Odluku o odobrenju promjena.«.

Dosadašnji stavak 7. postaje stavak 8.

U dosadašnjem stavku 7. koji postaje stavak 8. riječ: »Izmjenom« zamjenjuje se riječima: »Odlukom o izmjeni«.

Iza dosadašnjeg stavka 7. koji postaje stavak 8. dodaje se novi stavak 9. koji glasi:

»(9) Iznimno od stavka 8. ovoga članka, izmjenom Odluke o dodjeli sredstava može se dodijeliti veći iznos potpore ako su ispunjeni sljedeći uvjeti, ali do najvišeg iznosa iz članka 8. stavka 8. ovoga Pravilnika:

a) promjena u operaciji se odnosi na troškove za koje se provodi postupak javne nabave prema odredbama Zakona o javnoj nabavi

b) promjena u operaciji se odnosi na povećanje iznosa prihvatljivih troškova koje je rezultat višeg iznosa vrijednosti predmeta nabave prema odabranoj ponudi u odnosu na procijenjenu vrijednost predmeta nabave u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi

c) za promjenu su dostupna raspoloživa sredstva u skladu sa člankom 8. stavkom 6. ovoga Pravilnika.«.

Dosadašnji stavci 8. i 9. postaju stavci 10. i 11.

U dosadašnjem stavku 8. koji postaje stavak 10. riječ: »izmjenu« zamjenjuje se riječima: »Odluku o izmjeni«.

Članak 6.

U članku 15. stavku 4. alineji 4. iza riječi: »dostavi« dodaju se riječi »niti jedan«.

Članak 7.

U članku 17. stavku 9. briše se točka na kraju stavka i dodaju se riječi: »odnosno Odluci o izmjeni Odluke o dodjeli sredstava iz članka 14. stavka 6. ovoga Pravilnika.«.

U stavku 10. riječi: »Korisnik je dužan dostaviti traženu dokumentaciju preporučenom pošiljkom u roku od deset radnih dana od dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu/obrazloženje/ispravak.« zamjenjuju se riječima: »Korisnik je dužan dostaviti traženu dokumentaciju u roku od deset radnih dana od prvog sljedećeg dana nakon dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu/obrazloženje/ispravak.«.

Članak 8.

U članku 19. stavku 1. riječi: »točkama b), f) i k)« zamjenjuju se riječima: »točkama b), f) i l)«.

U stavku 3. riječi: »točke k)« zamjenjuju se riječima: »točke l)«.

Članak 9.

U članku 20. stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) U slučaju nepoštivanja roka za povrat sredstava Upravljačko tijelo će pokrenuti postupak ovrhe na računu dužnika u skladu sa propisima Republike Hrvatske i/ili će zatražiti zaštitu svojih prava putem nadležnog suda.«.

Članak 10.

U članku 21. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) U slučaju da korisnik ne vrati najmanje dvije rate na temelju izvansudske nagodbe, Upravljačko tijelo će pokrenuti postupak ovrhe na računu dužnika u skladu sa propisima Republike Hrvatske i/ili će zatražiti zaštitu svojih prava putem nadležnog suda.«.

Članak 11.

Iza članka 21. dodaje se novi naslov i novi članak 22. koji glase:

»Otklanjanje pogrešaka

(1) Upravljačko tijelo može Ispravkom akta kojega je donijelo na temelju ovoga Pravilnika ispraviti pogreške u imenima ili brojevima, pisanju ili računanju te druge očite netočnosti u predmetnom aktu ili u njegovim ovjerenim prijepisima.

(2) Ispravak pogreške proizvodi pravni učinak od dana od kojeg proizvodi učinak akta koji se ispravlja.«.

Dosadašnji članci 22. i 23. postaju članci 23. i 24.

Članak 12.

Dosadašnji članak 22. koji postaje članak 23. zamjenjuje se novim člankom koji glasi:

»(1) Svi akti koji proizlaze iz ovoga Pravilnika nisu upravni akti.

(2) Akti koji proizlaze iz ovoga Pravilnika stupaju na snagu danom donošenja.

(3) Ako korisnik nije preuzeo akt prilikom prve dostave, dostava preporučene pošiljke bit će ponovljena još jednom. Ako korisnik ne preuzme akt niti nakon ponovljene dostave, isti će se objaviti na oglasnoj ploči u sjedištu Uprave ribarstva te će se dostava smatrati obavljenom istekom osmoga dana od dana stavljanja akata na oglasnu ploču Uprave ribarstva.

(4) Korisnik može podnijeti prigovor na akte koji proizlaze iz ovoga Pravilnika, i to iz:

– članka 12. stavka 2. točke a) i članka 13. stavka 5. točke a) Odluka o dodjeli sredstava

– članka 12. stavka 2. točke b), članka 13. stavka 2. točke b) i članka 13. stavka 5. točke b) Odluka o odbijanju

– članka 13. stavka 2. točke a) Odluka o privremenoj raspodjeli sredstava

– članka 14. stavka 6. Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli sredstava i Odluka o odbijanju promjena

– članka 14. stavka 7. Odluka o odobrenju promjena

– članka 15. stavka 4. Izjava o poništenju obveze

– članka 18. stavka 1. točke a) Odluka o isplati

– članka 18. stavka 1. točke b) Odluka o odbijanju Zahtjeva za isplatu

– članka 20. stavka 1. Odluka o povratu

– članka 22. Ispravak akta.

(5) Ostali akti proizašli iz ovoga Pravilnika su izvršni i korisnik nema pravo prigovora.

(6) Prigovor se podnosi Ministarstvu poljoprivrede, nadležnoj ustrojstvenoj jedinici za rješavanje prigovora, putem Uprave ribarstva, preporučenom pošiljkom s povratnicom, u roku od petnaest dana od zaprimanja akata iz stavka 4. ovoga članka, na adresu Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva u Zagrebu, uz naznaku: »Prigovor u okviru mjere Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze ribe i zakloništa«.

(7) Prigovor mora biti razumljiv i sadržavati sve što je potrebno da bi se po njemu moglo postupiti, osobito naznaku odluke protiv koje se podnosi, naziv/ime i prezime, OIB, te sjedište/adresu korisnika, ime i prezime te adresu osobe ovlaštene za zastupanje, razloge prigovora i potpis korisnika. Ako se prigovor podnosi putem opunomoćenika uz prigovor se prilaže punomoć.

(8) Korisnik može podnijeti prigovor zbog:

a) povrede postupovnih odredbi ovoga Pravilnika i natječaja

b) pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja

c) pogrešne primjene pravog propisa na kojemu se temelji odluka.

(9) Korisnik se u tijeku roka za izjavljivanje prigovora može odreći prava na prigovor neposredno u pisanom obliku ili poštom. Odricanje od prava na prigovor ne može se opozvati.

(10) Tijekom postupka rješavanja po prigovorima korisnici ne mogu uvoditi nove činjenice i dokaze.

(11) Nakon provedenog postupka Ministarstvo može:

a) odbaciti prigovor

b) odbiti prigovor

c) usvojiti prigovor, poništiti odluku i vratiti predmet na ponovni postupak.

(12) Ministarstvo odlučuje po prigovorima iz stavka 4. ovoga članka u roku od 30 dana od zaprimanja prigovora.

(13) Ministarstvo o istoj stvari može odlučivati samo jednom.

(14) Odluke Ministarstva po prigovorima su konačne.«.

Članak 13.

Prilozi II. i III. brišu se.

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-01/17-01/902

Urbroj: 525-13/0747-19-8

Zagreb, 16. listopada 2019.

Ministrica poljoprivrede
mr. sc. Marija Vučković, v. r.