Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova za radna mjesta u Državnom inspektoratu

NN 107/2019 (7.11.2019.), Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova za radna mjesta u Državnom inspektoratu

Vlada Republike Hrvat­ske

2142

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Državnom inspektoratu (»Narodne novine«, broj 115/18), Vlada Republike Hrvat­ske je na sjednici održanoj 7. studenoga 2019. godine donijela

UREDBU

O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA ZA RADNA MJESTA U DRŽAVNOM INSPEKTORATU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom Uredbom utvrđuju se nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova za radna mjesta u Državnom inspektoratu.

(2) Izrazi koji se koriste u ovoj Uredbi, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

II. NAZIVI RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTI SLOŽENOSTI POSLOVA ZA RADNA MJESTA U DRŽAVNOM INSPEKTORATU

Članak 2.

(1) Nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova za radna mjesta u Državnom inspektoratu su:

1.pomoćnik glavnog državnog inspektora3,500
2.načelnik Sektora3,007
3.pročelnik Područnog ureda 1. kategorije3,007
4.pročelnik Područnog ureda 2. kategorije2,806
5.glasnogovornik2,739
6.pročelnik Područnog ureda 3. kategorije2,739
7.tajnik Kabineta glavnog državnog inspektora2,619
8.voditelj službe u Središnjem uredu2,279
9.voditelj ispostave 1. kategorije2,217
10.voditelj službe u područnom uredu2,170
11.voditelj ispostave 2. kategorije2,158
12.voditelj ispostave 3. kategorije2,134
13.viši inspektor – specijalist2,134
14.viši savjetnik – specijalist2,134
15.viši stručni savjetnik za drugostupanjski postupak2,100
16.viši stručni savjetnik za zastupanje pred sudovima2,100
17.savjetnik u Kabinetu glavnog državnog inspektora1,940
18.voditelj područnog odjela1,919
19.voditelj odjela1,919
20.viši unutarnji revizor1,843
21.viši inspektor1,697
22.viši upravni savjetnik1,697
23.viši stručni savjetnik1,697
24.viši informatički savjetnik1,697
25.unutarnji revizor1,649
26.inspektor1,503
27.stručni savjetnik1,358
28.upravni savjetnik1,358
29.informatički savjetnik1,358
30.viši stručni referent u Kabinetu glavnog državnog inspektora1,242
31.stručni suradnik1,242
32.informatički suradnik1,242
33.inspektor II. vrste1,164
34.viši stručni referent1,145
35.viši informatički referent1,145
36.voditelj pododsjeka1,067
37.administrativni tajnik1,067
38.vozač – pratitelj1,067
39.osobni vozač državnog dužnosnika0,873
40.upravni referent0,870
41.informatički referent0,870
42.stručni referent0,870
43.računovodstveni referent0,870
44.namještenik III. vrste0,776(2) U smislu ove Uredbe područni ured 1. kategorije je područni ured u kojemu je Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Državnog inspektorata predviđen okvirni broj izvršitelja veći od 320, područni ured 2. kategorije je područni ured u kojemu je tom Uredbom predviđen okvirni broj izvršitelja od 250 do 320, a područni ured 3. kategorije je područni ured u kojemu je tom Uredbom predviđen okvirni broj izvršitelja do 250.

(3) U smislu ove Uredbe ispostava 1. kategorije je ispostava u kojoj je Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Državnog inspektorata predviđen okvirni broj izvršitelja veći od 25, ispostava 2. kategorije je ispostava u kojoj je tom Uredbom predviđen okvirni broj izvršitelja od 10 do 25, a ispostava 3. kategorije je ispostava u kojoj je tom Uredbom predviđen okvirni broj izvršitelja do 10.

III. PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 3.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. prosinca 2019. godine.

Klasa: 022-03/19-03/55
Urbroj: 50301-25/06-19-3
Zagreb, 7. studenoga 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.