Pravilnik o načinu pribavljanja podataka, sadržaju izvješća te rokovima dostave podataka iz središnjeg depozitorija

NN 107/2019 (7.11.2019.), Pravilnik o načinu pribavljanja podataka, sadržaju izvješća te rokovima dostave podataka iz središnjeg depozitorija

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

2145

Na temelju članka 568. stavak 10. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« broj 65/2018), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, na sjednici Upravnog vijeća održanoj 31. listopada 2019. donosi

PRAVILNIK

O NAČINU PRIBAVLJANJA PODATAKA, SADRŽAJU IZVJEŠĆA TE ROKOVIMA DOSTAVE PODATAKA IZ SREDIŠNJEG DEPOZITORIJA

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način na koji Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) pribavlja podatke od Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (dalje: SKDD), te sadržaj i rokove dostave izvješća.

PRAVNA OSNOVA

Članak 2.

Na temelju članka 568. stavka 6. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« 65/2018; dalje: Zakon), Hanfa ima pravo uvida u podatke iz članka 563. stavka 1., kao i u sve ostale podatke i dokumentaciju koja se vodi u središnjem depozitoriju. Hanfa podatke prikupljene na način iz članka 3. ovog Pravilnika također može dati na uvid pravosudnim i upravnim tijelima, kao i tijelima određenima člankom 29. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i o središnjim depozitorijima vrijednosnih papira te izmjeni direktiva 98/26/EZ i 2014/65/EU te Uredbe (EU) br. 236/2012, a pod uvjetima iz članka 568. stavka 7. Zakona.

NAČIN PRISTUPA PODACIMA

Članak 3.

(1) Hanfa pravo uvida u podatke iz članka 2. ovog pravilnika ostvaruje:

a) izravnim pristupom radnoj stanici SKDD-a, što je uređeno internim pravilnikom Hanfe

b) na temelju uspostavljenog sustava elektroničkog pristupa podacima razmjenom u realnom vremenu (Web servis), što je uređeno sporazumom između Hanfe i SKDD-a

c) zahtjevom prema SKDD-u u kojem Hanfa određuje opseg i strukturu podataka čija se dostava traži.

(2) Internim pravilnikom iz prethodnog stavka, Hanfa uspostavlja postupke kojima je cilj ostvariti pravo na uvid u podatke, uz obvezu čuvanja službene tajne.

(3) Interni postupci iz prethodnog stavka osiguravaju da pristup podacima iz depozitorija ostvaruju samo ovlaštene osobe, u svrhu ispunjavanja zadataka iz nadležnosti Hanfe, te da se o istom vodi evidencija.

ROKOVI ZA DOSTAVU PODATAKA

Članak 4.

(1) Rok za dostavu podataka iz središnjeg depozitorija, osim onih navedenih u članku 3. stavku 1. točkama a) i b) ovog Pravilnika, odredit će Hanfa prilikom svakog zahtjeva za dostavom podataka, a koji ne može biti kraći od 3 dana od dana njegovog primitka.

(2) U iznimnim situacijama, Hanfa može skratiti rok iz stavka 1. ovog članka.

SADRŽAJ PODATAKA KOJI SE VODE U SREDIŠNJEM DEPOZITORIJU

Članak 5.

Hanfa ostvaruje pravo pristupa podacima iz depozitorija koji se odnose na nomenklaturu, članove, vrijednosne papire, ulagatelje, preknjižbe, korporativne akcije i namiru financijskih instrumenata.

Članak 6.

Pored podataka iz članka 5. ovog pravilnika, Hanfa može od SKDD-a zahtijevati bilo koje druge podatke, kao i objašnjenja za pojedine stavke dostavljenih podataka.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-01/01
Urbroj: 326-01-70-72-19-21
Zagreb, 31. listopada 2019.

Predsjednik Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.