Odluka o općinskim porezima Općine Orle

NN 107/2019 (7.11.2019.), Odluka o općinskim porezima Općine Orle

Općina Orle

2147

Na temelju članaka 20. i 42. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine«, broj 115/16 i 101/17) i članka 28. Statuta općine Orle (»Glasnik Zagrebačke županije« broj 04/18), Općinsko vijeće Općine Orle na 17. sjednici održanoj 9. listopada 2019. godine, donosi

ODLUKU

O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE ORLE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se vrste poreza, obveznici plaćanja, porezna stopa i visina poreza te način obračunavanja i plaćanja općinskih poreza u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima (»Narodne novine«, broj 115/16 i 101/17).

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Općinski porezi su:

1. prirez porezu na dohodak

2. porez na potrošnju

3. porez na kuće za odmor.

1. Prirez porezu na dohodak

Članak 3.

Prirez porezu na dohodak plaćaju obveznici poreza na dohodak s područja Općine Orle i prihod je proračuna Općine Orle.

Osnovica prireza porezu na dohodak je porez na dohodak utvrđen Zakonom o porezu na dohodak i Pravilnikom o porezu na dohodak.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 5% na osnovicu iz prethodnog stavka ovog članka.

2. Porez na potrošnju

Članak 4.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakija i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića (prirodni voćni sokovi, osvježavajuća gazirana bezalkoholna pića, te mineralne i gazirane vode, osim kave i čaja) u ugostiteljskim objektima.

Članak 5.

Obveznik plaćanja poreza na potrošnju je svaka pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge na području Općine Orle.

Osnovicu poreza na potrošnju čini prodajna cijena pića koje se proda u ugostiteljskim objektima, a u koju nije uključen porez na dodanu vrijednost.

Obračunsko razdoblje poreza na potrošnju je od prvog do posljednjeg dana u mjesecu.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3% i prihod je proračuna Općine Orle.

Članak 6.

Utvrđenu poreznu obvezu porezni obveznik iskazuje na Obrascu PP-MI-PO i predaje ga najkasnije do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na potrošnju obavlja nadležna ispostava Porezne uprave.

3. Porez na kuće za odmor

Članak 7.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski. Kućom za odmor ne smatraju se gospodarstvene zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.

Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor na području Općine Orle.

Članak 8.

Porez na kuće za odmor plaća se u iznosu od 10 kn/m2 korisne površine kuće za odmor i prihod je proračuna Općine Orle.

Obveznici poreza na kuće za odmor dužni su dostaviti nadležnoj ispostavi Porezne uprave podatke o kućama za odmor koji se odnose na mjesto gdje se nalaze ti objekti te korisnu površinu objekta, kao i podatke o poreznom obvezniku, promjeni vlasništva, promjenama vezanim za povećanje ili smanjenje korisne površine, a najkasnije do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor.

Članak 9.

Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog prirodnih nepogoda (poplava, požar, potres) te starosti i trošnosti.

III. PROVEDBENE MJERE

Članak 10.

Poslovi u vezi s utvrđivanjem i naplatom prireza porezu na dohodak i poreza na potrošnju povjerava se Ministarstvu financija, Poreznoj upravi, odnosno nadležnoj ispostavi.

Poreznoj upravi iz stavka 1. ovog članka pripada naknada u iznosu od 5% ukupno naplaćenih prihoda.

Porezna uprava je dužna do 15. u mjesecu, za prethodni mjesec, Općini Orle dostavljati zbirna izvješća o utvrđenim i naplaćenim porezima.

Ovlašćuje se nadležna organizacija platnog prometa zadužena za raspoređivanje javnih prihoda da naknadu Poreznoj upravi obračuna i uplati u državni proračun i to do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Kaznene i prekršajne odredbe te odredbe o zastari, obnovi postupka i žalbenom postupku propisane Zakonom o porezu na dohodak i Zakonom o lokalnim porezima jednako se primjenjuju i za poreze propisane ovom Odlukom.

Članak 12.

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o općinskim porezima Općine Orle (»Narodne novine«, broj 74/19).

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana u mjesecu nakon objave u »Narodnim novinama«.

Članak 14.

Ova Odluka dostavit će se Ministarstvu financija – Poreznoj upravi – u roku od osam dana od dana njezina donošenja radi objave na mrežnim stranicama Porezne uprave i radi preuzimanja ovlasti za utvrđivanje i naplatu poreza Općine Orle.

Klasa: 410-01/19-01/06

Urbroj: 238/36-01-19-01

Orle, 9. listopada 2019.

Predsjednik Općinskog vijeća
Andrija Ščrbak, struč. spec. ing. logist., v. r.