Odluka o općinskim porezima Općine Trnovec Bartolovečki

NN 107/2019 (7.11.2019.), Odluka o općinskim porezima Općine Trnovec Bartolovečki

Općina Trnovec Bartolovečki

2148

Na temelju članka 42. stavka 1. točke 1., 2. i 3. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16. i 101/17.) i članka 33. Statuta Općine Trnovec Bartolovečki (»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 24/09., 15/13. i 25/13. – pročišćeni tekst i 10/18.) Općinsko vijeće Općine Trnovec Bartolovečki na 20. sjednici održanoj dana 24. listopada 2019. godine, donosi

ODLUKU

O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE TRNOVEC BARTOLOVEČKI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuju se vrste poreza koji pripadaju Općini Trnovec Bartolovečki (u nastavku teksta: Općina), obveznici plaćanja, porezna stopa i osnovica, te visina poreza i način obračuna i plaćanja općinskih poreza u skladu s odredbama Zakona o lokalnim porezima.

Članak 2.

Općinski porezi su:

1. Prirez porezu na dohodak

2. Porez na potrošnju

3. Porez na kuće za odmor.

II. PRIREZ POREZU NA DOHODAK

Članak 3.

Prirez porezu na dohodak plaćaju obveznici poreza na dohodak s prebivalištem ili uobičajnim boravištem na području Općine sukladno odredbama Zakona o lokalnim porezima, Zakona o porezu na dohodak i Pravilnika o porezu na dohodak.

Članak 4.

Osnovica prireza porezu na dohodak je porez na dohodak utvrđen sukladno Zakonu o porezu na dohodak i Pravilniku o porezu na dohodak.

Članak 5.

(1) Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 7% na osnovicu iz članka 4. ove Odluke.

(2) Prirez porezu na dohodak prihod je proračuna Općine Trnovec Bartolovečki.

(3) Poslove utvrđivanja i naplate prireza porezu na dohodak obavlja Porezna uprava.

III. POREZ NA POTROŠNJU

Članak 6.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima, a koji se nalaze na području Općine.

Članak 7.

Obveznik plaćanja poreza na potrošnju iz članka 6. ove Odluke je pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge u ugostiteljskim objektima na području Općine.

Članak 8.

Osnovicu za utvrđivanje uvisine poreza na potrošnju iz članka 6. ove Odluke čini prodajna cijena pića koja se proda u ugostiteljskim objektima bez uključenog poreza na dodanu vrijednost.

Članak 9.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3%.

Članak 10.

(1) Porez na potrošnju iskazuje se na Obrascu PP-MI-PO i predaje se do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

(2) Obračunati porez na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima obveznik poreza plaća isti do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

(3) Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na potrošnju obavlja nadležna ispostava Porezne uprave.

IV. POREZ NA KUĆE ZA ODMOR

Članak 11.

(1) Porez na kuću za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuće za odmor, a koja se nalazi na području Općine.

(2) Kuća za odmor u smislu ove Odluke smatra se svaka zgrada ili dio zgrade koji se koristi povremeno ili sezonski u svrhu odmora odnosno ne koristi se u svrhu stanovanja vlasnika u mjestu prebivališta.

(3) Obveznik plaćanja poreza na kuću za odmor je osoba koja je i vanknjižni vlasnik kuće za odmor ili dijela kuće za odmor ili stana u građevini koja se koristi povremeno ili sezonski.

(4) Ako su dva ili više suvlasnika kuće za odmor, svaki od njih je porezni obveznik za dio kuće koju koristi za odmor i svaki dobiva posebno rješenje o razrezu poreza na kuću za odmor za korisnu površinu dijela kuće koju koristi.

(5) Ako je jedan vlasnik ili suvlasnik više kuća za odmor, porezni obveznik za svaku kuću odnosno dio kuće koju koristi za odmor dobiva posebno rješenje o razrezu poreza na kuću za odmor za korisnu površinu kuće odnosno dijela kuće koju koristi, osim za kuću koju koristi za stanovanje u mjestu prebivališta.

Članak 12.

(1) Porez na kuću za odmor plaća se godišnje u iznosu od 5,00 kuna po jednom četvornom metru korisne površine kuće za odmor na cijelom području Općine.

(2) Korisna površina je ukupna podna površina prostora koji se koristi, a umanjena za širinu zidova.

(3) Obveza plaćanja poreza na kuće za odmor utvrđuje se i plaća godišnje, a u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju porezne obveze.

Članak 13.

(1) Porez na kuću za odmor ne plaća se za kuću koja se ne može koristiti zbog nastalih oštećenja te starosti i trošnosti kao i za kuću za odmor u izgradnji koja se još ne koristi, a u slučaju da se koristi dio te kuće porezni obveznik dužan je plaćati porez na kuću za odmor samo za korisnu površinu kuće odnosno dijela kuće koju koristi.

(2) Porez na kuće za odmor ne plaća se za zgrade gospodarske namjene.

Članak 14.

(1) Obveznici poreza na kuću za odmor dužni su do 31. ožujka tekuće godine Ministarstvu financija, Poreznoj upravi dostaviti podatke o korisnoj površini novoizgrađene kuće za odmor ili u slučaju promjene korisne površine ili promjene obveznika ili druge činjenice bitne za utvrđivanje njegove godišnje porezne obveze.

(2) Ministarstvo financija, Porezna uprava pokreće postupak razreza poreza na kuću za odmor i po službenoj dužnosti u slučaju da raspolaže službenim podacima koji su bitni za donošenje rješenja o razrezu poreza na kuću za odmor.

V. PROVEDBENE ODREDBE

Članak 15.

(1) Poslovi utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate općinskih poreza propisanih člankom 2. točkom 1., 2. i 3. ove Odluke prenose se na obavljanje nadležnoj ispostavi Porezne uprave, a u skladu s odredbama Pravilnika kojim se uređuju uvjeti, opseg i naknada za obavljanje tih poslova.

(2) Za obavljanje poslova iz stavka 1. ove Odluke Poreznoj upravi pripada naknada u iznosu od 5% od ukupno naplaćenih prihoda, a sukladno visini propisanoj Pravilnikom o uvjetima, opsegu i naknadi za obavljanje poslova utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 1/17.).

(3) Porezna uprava dužna je Općini do 15. u mjesecu dostaviti zbirno izvješće o utvrđenim i naplaćenim porezima za prethodni mjesec.

(4) Porezna uprava dužna je Općini dostaviti zbirno izvješće o saldu nenaplaćenih potraživanja općinskih poreza, i to:

– do 28. veljače tekuće godine sa stanjem na dan 31. 12. prethodne godine,

– do 31. srpnja tekuće godine sa stanjem na dan 30. 6. tekuće godine.

(5) Nadležna Fina zadužena za raspoređivanje javnih prihoda ovlaštena je za obračun naknade iz stavka 2. ovog članka i vršiti uplatu iste u državni proračun, i to do zadnjeg dana u mjesecu za protekli mjesec.

Članak 16.

Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine da ovu Odluku dostavi Ministarstvu financija Poreznoj upravi u roku od osam (8) dana od njena donošenja radi objave na mrežnim stranicama Porezne uprave i radi preuzimanja ovlasti za utvrđivanje i naplatu poreza.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Postupci utvrđivanja i naplate lokalnih poreza, povrat poreza, žalbeni postupk, zastara i prekršajni postupak provoditi će se u skladu sa odredbama zakona kojima je uređen opći porezni postupak osim ako je Zakonom o porezu na dohodak i Zakonom o lokalnim porezima ili Prekršajnim zakonom drugačije uređeno primjenjuju se odredbe tih zakona.

Članak 18.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima (»Narodne novine« broj 40/17., Ispravak 91/17., 110/17., 3/19. i Ispravak 8/19.) i (»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 19/17. – Ispravak broj 50/17., 62/17. 101/18. i Ispravak 1/19.).

Članak 19.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine, a objavit će se u »Narodnim novinama« i u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

Klasa: 410-01/19-01/06
Urbroj: 2186-09-01-19-11
Trnovec, 24. listopada 2019.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Mario Sačić, dipl. ing. građ., v. r.