Odluka o postavljanju izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Maleziji, sa sjedištem u Kuala Lumpuru

NN 108/2019 (8.11.2019.), Odluka o postavljanju izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Maleziji, sa sjedištem u Kuala Lumpuru

PREDSJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE

2165

Na temelju odredbe članka 99. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine««, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96, 72/13, 127/13 i 39/18) i točke II. podtočke 7. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 5. siječnja 2012., te uz prethodni supotpis predsjednika Vlade Repub­like Hrvatske, klasa: T-018-07/19-01/08, urbroj: 50301-15/28-19-08 od 18. listopada 2019., donosim

ODLUKU

O POSTAVLJANJU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA
REPUBLIKE HRVATSKE

Dr. sc. IVAN VELIMIR STARČEVIĆ postavlja se za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Maleziji, sa sjedištem u Kuala Lumpuru.

Ova Odluka stupa na snagu 1. prosinca 2019. godine.

Klasa: 018-07/19-02/57
Urbroj: 71-06-01/1-19-2
Zagreb, 23. listopada 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.