Rješenje o razrješenju članova Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva

NN 108/2019 (8.11.2019.), Rješenje o razrješenju članova Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2169

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18) i članka 21. stavka 2. Zakona o volonterstvu (»Narodne novine«, br. 58/07 i 22/13), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. studenoga 2019. godine donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU ČLANOVA NACIONALNOG ODBORA ZA RAZVOJ VOLONTERSTVA

Razrješuju se dužnosti članovi Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva, radi isteka mandata:

– ANDREA KRZNAR, na koju je imenovana kao predstavnica Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

– VESNA LENDIĆ KASALO, na koju je imenovana kao predstavnica Ureda za udruge

– INES LOKNAR-MIJATOVIĆ, na koju je imenovana kao predstavnica Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

– INES KATIĆ, na koju je imenovana kao predstavnica Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva

– MIRA KRIŽANOVIĆ, na koju je imenovana kao predstavnica Ministarstva znanosti i obrazovanja

– TOMISLAV ĐIDARA, na koju je imenovan kao predstavnik Ministarstva zdravstva

– STEFANI ŠEŠUM, na koju je imenovana kao predstavnica Udruge Pannonian

– JOSIP VIDOV, na koju je imenovan kao predstavnik Udruge socijalnih radnika Zadar – Volonterskog centra Zadar

– ADELA SOČEV, na koju je imenovana kao predstavnica Hrvatskog Crvenog križa – Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica

– izv. prof. dr. sc. MARINA NEKIĆ, na koju je imenovana kao predstavnica Sveučilišta u Zadru

– DOMINIK KNEZOVIĆ, na koju je imenovan kao predstavnik Studentskog katoličkog centra Palma

– SARA LULIĆ, na koju je imenovana kao predstavnica Udruge Hrabri telefon

– MARIJANA JERGOVIĆ, na koju je imenovana kao predstavnica Udruge za promicanje potreba djece i mladih Smiješak za Sve

– NIVES IVELJA, na koju je imenovana kao predstavnica Hrvatske mreže volonterskih centara

– ANA PREVEDEN, na koju je imenovana kao predstavnica Mreže mladih Hrvatske

– IVANA ANIČIĆ, na koju je imenovana kao predstavnica Hrvatskog olimpijskog odbora

– ROBERT VULIĆ, na koju je imenovan kao predstavnik Hrvatske zajednice županija

– SONJA POKUPEC SALKOVIĆ, na koju je imenovana kao predstavnica Udruge gradova u Republici Hrvatskoj

– prim. dr. sc. SANJA KOVAČIĆ, dr. med., na koju je imenovana kao predstavnica Udruge općina u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 080-02/19-02/84
Urbroj: 50301-15/07-19-02
Zagreb, 7. studenoga 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.